[உபுண்டு_தமிழ்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Jul 29 08:12:27 BST 2007


உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

தேதி: 29 ஜூலை 2007,  ஞாயிறு
வாயில்: #ubuntu-tam
வழங்கி: irc.freenode.net
நேரம்: ஞாயிறு இரவு 8.00 மணி முதல் 9.00 மணி வரை

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972

-- 
à®
ன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070729/7c18228c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list