[உபுண்டு_தமிழ்]ஸ்கிம் குறித்த தொழில் நுட்ப விஷயங்கள்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jul 14 14:25:35 BST 2007


On Saturday 14 July 2007 15:59:50 Tirumurti Vasudevan wrote:
> i could not not see doc on how to install and get strated.
> i installed with synaptic.
> it said i must start http://localhost/moodle/admin right after finishing
> i did that and got this msg:
> Error: Database connection failed.
>

(G)LAMP வழங்கி முதலில் நிறுவணும்...

அப்பறம் உங்க /var/www ல்  மூடுல் அடைவை நகர்த்தணும்..


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list