[உபுண்டு_தமிழ்]நாளைய IRC உரையாடல் குறித்து...

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Sat Jan 27 06:53:44 GMT 2007


சொந்த வேலைகளின் காரணமாக நாளை  வெளியூர் செல்ல விருப்பதால்  நாளைய IRC
உரையாடலில் எம்மால் பங்கேற்க இயலாது என்பதை  தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தாங்கள் அனைவரும் பங்கு கொண்டு இவ்வாராந்திர உரையாடலின் தொடர்ச்சியை
தொய்வின்றி காக்குமாறும் வேண்டிக் கொள்கிறேன்.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list