[உபுண்டு_தமிழ்]beta2!

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Thu Jan 18 09:44:43 GMT 2007


வேலை செய்கிறது! நன்றி.
இன்னும் இடைசெருகல் பிரச்சினை உள்ளது. இடைசெருகும்போது சரியான இடத்தில்
செருகுவதில்லை. ஆகவே சொற் பிழைகளை திருத்தாமல் மீண்டும் எழுத
வேண்டியுள்ளது.

திவே

On 1/18/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
> The File!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ????
Type: application/octet-stream
Size: 4876 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070118/cc6ca9cb/attachment.obj 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list