[உபுண்டு_தமிழ்]beta2!

Sethu skhome at gmail.com
Wed Jan 17 20:42:49 GMT 2007


On 1/18/07, K. Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
> 6.10.1-beta முதல் சோதனைப்பதிப்பின் எனது சோதனை பற்றி இப்போதுதான் மடல் அனுப்பினேன்.

மன்னிக்க - 6.10.1 beta  என்பது  தவறு.   6.10.2  -beta   என்பதே   நான்
 கூற வந்தது

முன்னர் அனுப்பிய மடலிலும் அதே தவறை விட்டுள்ளேன்.

~சேது


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list