[உபுண்டு_தமிழ்]தபுண்டு இரண்டாம் பதிப்பிற்கான பணிகள்

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Wed Jan 17 13:32:54 GMT 2007


On 1/17/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
> ஒரு space அழுத்துஇனால்தான் பூர்த்தியாகும் பிரச்சனை இதற்கு முன்னர்
> இருந்ததில்லையா?
முன்பு அடுத்த அழுத்து பூர்த்தி செய்யும். அது சரிதான். ஆனால் ஒரு
வாக்கியம் முடித்து அடுத்தது உள்ளிட இரண்டு அழுத்து தேவை இருந்ததில்லை.

> இந்த பிரச்சினை kmfl இல் மட்டும்தான் இல்லை என்று நினைக்கிறேன்.  மற்றபடி எல்லா
> உள்ளீட்டு முறைகளிலும் உண்டு. கூட்டெழுத்துக்கள் append ஆவதற்கு ஒரு key stroke
> தேவைப்படுகிறது.
>
> space key இற்கு பதிலாக அம்புக்குறியை பயன்படுத்தினால் இலகுவாக இருக்கும்.
> அதைத்தான் நான் செய்துவருகிறேன்.

சரிதான். நானும் அதைதான் செய்கிறேன்.

>
> suse இல் scim பிரச்சினை எதுவுமில்லாமல் இயங்கவேண்டுமே? நான் முதன்முதலில்
> அதில்தான் அழகாக தமிழ் தட்டெழுதினேன் (suse 10.1).  அக்காலத்தில் மற்ற எந்த
> வழங்கலும் qt இன் scim ஆதரவு பற்றி கவலைப்படாமலிருக்க fedora வும் suse யும்
> தான் ஆதரவு வழங்கின.

இப்போது சூசே 10.2 தான் நிறுவ இயலுகிறது. அதில் மேற்கண்ட பிரச்சினை உள்ளது.
கேபாபல் இல் சிம் வேலையே செய்யவில்லை. மற்ற எல்லா க்நோம் செய்
நிரல்களிலும் வேலை செய்கிறது.

>
> suse yast இல் scim என்று தேடி வருகிற எல்லா பொதிகளையும் நிறுவிப்பாருங்கள்.
அது ஒரு ஆயிரத்தெட்டு வருமே? சரி பார்க்கலாம்.

திவே
-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list