[உபுண்டு_தமிழ்]தபுண்டு இரண்டாம் பதிப்பிற்கான பணிகள்

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Wed Jan 17 07:53:44 GMT 2007


நன்றி சேது.
இதுவாகத்தான் இருக்கவேண்டும்.

பார்க்கிறேன்.

திவே, சில பிரச்சனைகளை சுட்டிக்காடியிருந்தார். உங்களுக்கும் அதே பிரச்சனைகள்
ஏற்பட்டிருந்ததா?

-மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070117/3be8f929/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list