[உபுண்டு_தமிழ்]தபுண்டு இரண்டாம் பதிப்பிற்கான பணிகள்

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Wed Jan 17 00:45:23 GMT 2007


மயூரன்,

நல்ல கார்யம் செஞ்சீங்க....

இது விஷயமாக சில சோதனைகள்  மேற்கொள்ள  வேண்டியுள்ளது.  சிறிது காலம்
பிடிக்கும்....

On Mon, 2007-01-15 at 13:07 +0530, மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
> தபுண்டு 6.10.2 இற்கான பணிகள் ஏறத்தாழ முடிவடையும் நிலையை எட்டிவிட்டன.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list