[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு குழுவின் அரிய பணி

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sun Jan 14 16:49:03 GMT 2007


உபுண்டு குழு அருமையான பணி ஒன்றினை செய்திருக்கிறது.
http://doc.ubuntu.com/screencasts/

-மு.மயூரன்

-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070114/60096ea3/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list