[உபுண்டு_தமிழ்][உபுண்டு_தமிழ்][à (r)‰à (r)ªà ¯à (r)£à ¯à (r)Ÿà ¯_à (r)¤à (r)(r)à (r)¿à (r)´à ¯]à (r)‰à (r)ªà ¯à (r)£à ¯à (r)Ÿà ¯ à (r)¤à (r)(r)à (r)¿à (r)´à ¯ à (r)•à ¯à (r)´à ¯à (r)(r) IRC à (r)‰à (r)°à ¯ˆà (r)¯à (r)¾à (r)Ÿà (r)²à ¯ - à (r)à (r)´à ¯ˆà (r)ªà ¯à (r)ªà (r)¿à (r)¤à (r)´à ¯

balaji chellappan bchemuth at yahoo.com
Mon Jan 8 11:11:00 GMT 2007


நன்றி,
தங்களின் ஆலோசனை, மேற்கூறியப் பிழையைக் கலைய உதவியது.
மீண்டும் நன்றி,
செ. பாலாசி

ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote: பாலாஜி,
Balaji,

தாங்கள் யாஹு மின்னஞ்சல் பயன்படுத்துகிறீர்கள்.
As u are using Yahoo ID, 

புகுபதிகை  செய்தவுடன் யாஹு Western ISO 8859 1 என்ற Encoding முறையை  தானாக தேர்வு செய்யும்.
Once u sign-in Yahoo would have chosen Western ISO 8859 1 Encoding 

View ---> Character Encoding லிருந்து UTF-8 வகை Encoding தான் தேர்வு செய்யப் பட்டுள்ளதா  என சரிப் பார்க்கவும். இல்லையெனில் UTF-8 Encoding னை  தேர்வு செய்யுங்கள்.
Ensure from View ---> Character Encoding that the Encoding has been set to UTF-8. 

நன்றி...

On 1/7/07, balaji chellappan <bchemuth at yahoo.com> wrote: மன்னிக்கவும்,
என்னால் நீங்கள் எழுதியதைப் படிக்க இயலவில்லை, எழுத்துருப் பிழைப் போலுள்ளது. தயவுக் கூர்ந்து இப்பிழையைக் கலைய  உதவவும்.
நன்றி
செ. பாலாசி

-- 
à®
ன்புடன், 
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam 
Blog: http://aamachu.blogspot.com/ -- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam


 Send free SMS to your Friends on Mobile from your Yahoo! Messenger. Download Now! http://messenger.yahoo.com/download.php
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070108/1ce2df64/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list