[உபுண்டு_தமிழ்]IRC உரையாடற் தொகுப்பு - 07 ஜனவரி 2007

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Jan 7 16:18:29 GMT 2007


வணக்கம்,

பார்க்க,

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC_
உரையாடற்_தொகுப்பு/07_ஜனவரி_2007

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070107/0572f803/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list