[உபுண்டு_தமிழ்][à(r)‰à(r)ªà¯à(r)£à¯à(r)Ÿà¯_à(r)¤à(r)(r)à(r)¿à(r)´à¯]à(r)‰à(r)ªà¯à(r)£à¯à(r)Ÿà¯ à(r)¤à(r)(r)à(r)¿à(r)´à¯ à(r)•à¯à(r)´à¯à(r)(r) IRC à(r)‰à(r)°à¯ˆà(r)¯à(r)¾à(r)Ÿà(r)²à¯ - à(r)à(r)´à¯ˆà(r)ªà¯à(r)ªà(r)¿à(r)¤à(r)´à¯

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Jan 7 14:39:54 GMT 2007


பாலாஜி,
Balaji,

தாங்கள் யாஹு மின்னஞ்சல் பயன்படுத்துகிறீர்கள்.
As u are using Yahoo ID,

புகுபதிகை  செய்தவுடன் யாஹு Western ISO 8859 1 என்ற Encoding முறையை  தானாக
தேர்வு செய்யும்.
Once u sign-in Yahoo would have chosen Western ISO 8859 1 Encoding

View ---> Character Encoding லிருந்து UTF-8 வகை Encoding தான் தேர்வு செய்யப்
பட்டுள்ளதா  என சரிப் பார்க்கவும். இல்லையெனில் UTF-8 Encoding னை  தேர்வு
செய்யுங்கள்.
Ensure from View ---> Character Encoding that the Encoding has been set to
UTF-8.

நன்றி...

On 1/7/07, balaji chellappan <bchemuth at yahoo.com> wrote:
>
> மன்னிக்கவும்,
> என்னால் நீங்கள் எழுதியதைப் படிக்க இயலவில்லை, எழுத்துருப் பிழைப் போலுள்ளது.
> தயவுக் கூர்ந்து இப்பிழையைக் கலைய  உதவவும்.
> நன்றி
> செ. பாலாசி
>
>


-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070107/514f745f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list