[உபுண்டு_தமிழ்]கேடீயீ தமிழாக்கம்...

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Mon Feb 19 16:15:04 GMT 2007


On 2/19/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> help documents ஐ சொன்னேன்.
>

மன்னிக்கவும்.
இந்த வாக்கியம் எனக்கு புரியவில்லை என்று எழுதினேன்.

<<இடைமுகப்புக்கு கொடுக்கும் கவனத்திலும் பார்க்க மேலதிக கவனம்
கொடுக்கப்பட்டாலும் பரவாயில்லை.>>

நல்லது.
இப்போது புரிந்து விட்டது.
திவே
-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070219/b8f7fc2b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list