[உபுண்டு_தமிழ்]கேடீயீ தமிழாக்கம்...

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Mon Feb 19 11:25:19 GMT 2007


dont understand
tv

On 2/19/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
>
> இடைமுகப்புக்கு கொடுக்கும் கவனத்திலும் பார்க்க மேலதிக கவனம்
> கொடுக்கப்பட்டாலும் பரவாயில்லை.
>

-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070219/3c0818a3/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list