[உபுண்டு_தமிழ்]வணக்கம்...

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Thu Feb 15 03:39:01 GMT 2007


On Wed, 2007-02-14 at 07:51 +0530, மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
> இந்த அங்கீகாரம் தொடர்பான விளக்கமான அறிக்கை ஒன்றினை எல்லா
> பயனர்களுக்கும் தந்தீர்களானால் நல்லது.
> 
> -மு.மயூரன் 

தருகிறேன்.. கொஞ்சம் அவகாசம் தேவை...

அன்புடன், 
ஆமாச்சு
More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list