[உபுண்டு_தமிழ்]கேபாபெலில் scim உள்ளிடல் பற்றி {Was: Re: feisty problem}

K. Sethu skhome at gmail.com
Mon Apr 23 14:06:18 BST 2007


On 04/23/2007 04:11 PM, Sethu wrote:
> நண்பர்களே
>
> எனது முன்னைய மடலுடன் நான் குறிப்பிட்டிருந்த ss2.png   திரைப்படத்தை
> இணைக்கத் தவறியுள்ளேன் - பின்னர் மாலையில் வீடு சென்றபின் அனுப்புகிறேன்.
> அது  scim-m17n-ta-avarangal    கேபாபெலில் உள்ளிடும் காட்சி, pre-edit
> embed செய்யாமல்.
அதை இம்மடலுடன் இணைத்துள்ளேன்

~சேது
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ss2.png
Type: image/png
Size: 91012 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070423/7bd8b395/attachment-0001.png 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list