[உபுண்டு_தமிழ்]கேயுபுண்டுவில் தமிழ் உள்ளீட்டு வசதிகள்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Apr 15 05:48:38 BST 2007


வணக்கம்,

கேயுபுண்டுவில் தமிழ் உள்ளீட்டு வசதிகளைப் பெற கீழ் காணும் பக்கத்தின் துணையினை
நாடவும்.

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=409379

நன்றி...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070415/28e3daea/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list