ஓபன் ஆபீஸ் + SCIM குறித்து..

K. Sethu skhome at gmail.com
Sun Sep 24 21:11:56 BST 2006


Hi all,

On 23/09/06 17:04, ஸ்ரீ ராமதாஸ் wrote:
> அனைவருக்கும் வணக்கம்,
>
> 1) ஓபன் ஆபீஸில் SCIM ப்ரச்சனை இல்லாமல் வருகிின்றதா..
>
> நான் ஓபன் ஆபீஸ் GTK suite install செய்தால் SCIM முறையில் தட்டச்சு செய்ய 
> வருகின்றது...
>
> இந்த suite இல்லாமல் வரவில்லை. ஆனால் இதை install செய்த பின் ஓபன் ஆபீஸினுள் 
> உள்ள icons and menus மறைந்து விடுகின்றது. Cursorஐ அவ் icon/ Menu மீது 
> கொண்டு சென்றால் தான் அவை தெரிகின்றது..
>
What is the "ஓபன் ஆபீஸ் GTK suite" that you mention? In my Ubutnu-Dapper 
(I use gnome desktop) I see from Synaptic PM that I have included 
"openoffice.org-gtk", the description of which is titled as "GTK 
Integration for OpenOffice.org (Widgets, Dialogs)" - Is this what you 
meant or is there something else as "GTK suite".

With openoffice.org-gtk already included in the installation, I do not 
see any problems with oo icons and menus, menu commands - they are 
visible. And the tamil scim keyboards (m17n, tables) work fine.

In OO, still existing problem is that not all fonts are rendering 
correctly. Some are ok some not. This is not only in Ubuntu but in the 
other ones also (SuSe 10.1, FC5, Mandriva 2006 and so on).

See the attached screen shot to see problems in appearances of some 
uyirmeis with some fonts in OO-Calc* *- In this the uyirmeis of k (க்) 
are shown for sample; the same problem exist for corresponding uyirmeis 
of other meis also.

In the above screen shot let me point out first the problems with 
General Fonts (Free Sans, DejaVu Sans, DejaVu Serif, Nimbus Sans L and 
Free Serif):

Three of those general fonts: Free Sans, DejaVu Sans and DejaVu Serif 
all have problem with the uyirmeis formed with okaram (ஒ), Okaram (ஓ) 
and aukaram (ஔ) vowels and in case of DejaVu Serif also those with e (எ) 
and E (ஏ). Nimbus Sans L has problems rendering uyirmeis formed of u 
(உ) and U (ஊ) . It also has pulli above meis (க், ச், ட் etc) located not 
direct above but to the right. Among all 5 general fonts in my screen 
shot, only Free Serif seems to be most free of problems but even for 
that the kombu for uyirmeis formed of ii (ஈ) is not joined to the body 
of the letter and appear shorter as it is so with DejaVu Serif also.

Now coming to Tamil fonts (either as tamil-english bilinguals or as part 
of group of indic languages+english types)in my screenshot: 
(TSCu_Paranar, TSCu_Comic, TSCU_Times, RaghuTamil, SooriyanDotCom, 
LohitTamil, JanaTamil andAksharUnicode)

The 3 TSCu fonts : Paranar, Comic and Times are all ok except that when 
pure meis (க், ச், ட் ..etc) come at end of the words or a single 
characters preceded by blank the overhead pulli disjoints and locates 
apart towards right. SooriyanDotCom font appears nice with all except 
that it fails with aukara(ஔ) - mEriya uyirmeis (கௌ, சௌ , டௌ ...etc). 
RaghuTamil (forgot where I got it from but I recollect it is GPLed) 
has problems with the appearances of the respective glyph modifiers of 
ikara (இ), ukara (உ) and Ukara (ஊ) - mEriya uyir-meis.

LohitTamil, JanaTamil and AksharUnicode are 3 fonts that do not show any 
rendering problems. The first, Lohit Tamil appears rather bland and not 
that pretty. JanaTamil looks good but at lower sizes (12 or below) some 
characters bottom part visibility appear to be somewhat hindered. 
AksharUnicode looks alright but it is only italic style.

There are some others which I had used in other distros but in my 
dapper I have to install them - will report on them soon (like 
Thendral, TSCu_Vaigai etc)

Bye for now

~Sethu
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Tamil_Fonts_in_OO.png
Type: image/png
Size: 94559 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20060925/fa26b8b9/attachment-0001.png 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list