ஓபன் ஆபீஸ் + SCIM குறித்து..

ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Sep 23 17:06:17 BST 2006


https://launchpad.net/distros/ubuntu/+source/openoffice.org/+bug/62042

I have raised a bug for this..


Tirumurti Vasudevan wrote:
>
>
> On 9/23/06, *ஸ்ரீ ராமதாஸ்* <shriramadhas at gmail.com 
> <mailto:shriramadhas at gmail.com>> wrote:
>
>   அனைவருக்கும் வணக்கம்,
>
>
> i too have this problem.
> i dont use office much and so it has not been bothering me.
> for text files gedit is more than enough.
>
> i see that it is not a problem in kubuntu.
>
>   1) ஓபன் ஆபீஸில் SCIM ப்ரச்சனை இல்லாமல் வருகிின்றதா..
>
>   நான் ஓபன் ஆபீஸ் GTK suite install செய்தால் SCIM முறையில் தட்டச்சு செய்ய
>   வருகின்றது...
>
>   இந்த suite இல்லாமல் வரவில்லை. ஆனால் இதை install செய்த பின் ஓபன் ஆபீஸினுள்
>   உள்ள icons and menus மறைந்து விடுகின்றது. Cursorஐ அவ் icon/ Menu மீது
>   கொண்டு சென்றால் தான் அவை தெரிகின்றது..
>
>   இதை சரி செய்ய ஏதேனும் வழி உண்டா?
>
>   ஆவலுடன் எதிர் பார்க்கிறேன்.
>
>
>
>
>   3) Ubuntu Desktop Guideஐ மொழிபெயர்க்கத் தோன்றி படிக்கத்துவங்கியுள்ளேன்.
>   இதுவும் Gaimமும் நான் மொழிபெயர்த்து வருவன ஆகும்.
>
>
> hope you got the file that i have translated partially!
> there should not be any wasted effort in translating the 20%
> tv
>
>   நன்றி..
>   -- 
>
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY! 


-- 
அன்புடன்,
ம . ஸ்ரீ ராமதாஸ்

Stepwise instructions - to view Unicode Tamil text

1. You need to have Unicode Tamil fonts installed on your computer and 
the Operating System capable of rendering Tamil Scripts. Windows XP 
comes with a Unicode Tamil Font (Latha) and you need not 
download/install a unicode font.
2. In the Control Panel, in Regional/Languages Options you will need to 
ensure that Indic/Asian Language option is checked.
3. Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 
6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the 
default font for the UTF-8 char-set/encoding view. Unicode Tamil Fonts 
may be downloaded from here. <http://www.tamilnation.org/fonts/latha.ttf>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20060923/264e3f6f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list