?

ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Sep 23 16:39:04 BST 2006


untar, unzip, extract, unpack இவை எல்லாம் சுருக்கப் பட்ட கோப்பினை விரித்து ஒரு 
folder ஆக்க குறிப்பிடப் படும் சொற்கள் என்பது எமது எண்ணம்..

Tirumurti Vasudevan wrote:
> is there any difference between extract and unpack.
> both the terms have been used one after the other in trans doc (PO files)
>
> -- 
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY! 


-- 
அன்புடன்,
ம . ஸ்ரீ ராமதாஸ்

Stepwise instructions - to view Unicode Tamil text

1. You need to have Unicode Tamil fonts installed on your computer and 
the Operating System capable of rendering Tamil Scripts. Windows XP 
comes with a Unicode Tamil Font (Latha) and you need not 
download/install a unicode font.
2. In the Control Panel, in Regional/Languages Options you will need to 
ensure that Indic/Asian Language option is checked.
3. Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 
6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the 
default font for the UTF-8 char-set/encoding view. Unicode Tamil Fonts 
may be downloaded from here. <http://www.tamilnation.org/fonts/latha.ttf>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20060923/a86dc14d/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list