வணக்கம்...

ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Thu Sep 21 05:27:00 BST 2006


வணக்கம்,

கீழ்காணும் பக்கங்களை  பார்வையிடுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam?highlight=%28tamil%29
https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam_Events?highlight=%28tamil%29
https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam/tamil_translation_common_guidelines?highlight=%28tamil%29
https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam/ubuntu_tamil_howto?highlight=%28tamil%29
https://wiki.ubuntu.com/TamilTeamMemberHowTo?highlight=%28tamil%29
https://wiki.ubuntu.com/tamil_trans_detail?highlight=%28tamil%29

கடைசியாக் குறிபிடப்பட்டுள்ள பக்கம் தற்சமயம் நடை  பெற்று வரும் மொழி பெயர்ப்பு 
விவரங்களை  வெளியிட உதவும்.

அப் பக்கத்தை  அவ்வப்போது பதிப்பித்து புதுபிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். இப்பக்கத்தில் 
தாங்கள் எடுதுக் கொண்டுள்ள மொழிபெயர்ப்புப் பணியைப் பற்றி தெரிவிக்கவும்.

நன்றி..

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list