[உபுண்டு_தமிழ்][உ ப ு ண ் ட ு _த ம ி ழ ் ] Vanakkam

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Mon Oct 30 09:11:16 GMT 2006


//You can have Samarpanam to Ubuntu Tamil Team is just like how Canonical is
related to Ubuntu.//

இதை முழு பிரக்ஞையுடனேதான் சொல்கிறீர்களா?

-மு.மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061030/fd0044e4/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list