[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டுவுக்கு வெள்யே ஒரு திறந்த மூல கேள்வி.

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat Oct 28 18:21:48 BST 2006


இது என்னுடைய வலைத்தளத்தில் ராமதாஸ்.

viduthalai.org/home

மயூரன்

On 10/28/06, ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
>  mauran,
>
> Just click on Edit Primary Links options.
>
> (I have made it hidden on the top right corner of our group's site. U can
> feel it when u move the mouse there.)
>
> In the Administer section, Click on Blocks, where you will find what all
> are the section that need to be displayed on the front page.
>
> They will tell where it has to be displayed that's LHS or RHS etc., Enable
> the Check Box for User Login. then selecting the User modlue to get
> displayed in the location of choice will help resolving the issue.
>
> Regards..
>
> மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
>
> ராமதாஸ்.
>
> நீங்கள் drupal உடன் பரிச்சயமானவர்தானே?
>
> எனது தளத்தில் drupal தான் பயன்படுத்துகிறேன். அங்கே login module இனை
> தவறுதலாக disable செய்துவிட்டேன்.
> இப்போ தளத்தில் login செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது.
>
> எப்படி தளத்தில் உள் நுழையலாம். ஏதாவது வழிகள் உள்ளனவா?
>
> -மு.மயூரன்
>
>
> --
> visit my blogs
> http://www.mauran.blogspot.com
> http://www.tamilgnu.blogspot.com
>
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ம . ஸ்ரீ ராமதாஸ்
>
> Stepwise instructions - to view Unicode Tamil text
>
> 1. You need to have Unicode Tamil fonts installed on your computer and the
> Operating System capable of rendering Tamil Scripts. Windows XP comes with a
> Unicode Tamil Font (Latha) and you need not download/install a unicode font.
>
> 2. In the Control Panel, in Regional/Languages Options you will need to
> ensure that Indic/Asian Language option is checked.
> 3. Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape
> 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the default
> font for the UTF-8 char-set/encoding view. Unicode Tamil Fonts may be
> downloaded from here. <http://www.tamilnation.org/fonts/latha.ttf>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061028/ea079da5/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list