[உபுண்டு_தமிழ்]kubuntu 6-10 released

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Fri Oct 27 08:01:22 BST 2006


வாசுதேவன்,

நீங்கள் குபுண்டுதான் பயன்படுத்துகிறீர்களா?

அப்படியானால் மற்றைய செயலிகளில் தமிழை உள்ளிடுவது பிரச்சனையாகுமே>

skim சரியாக இன்னும் வேலை செய்யவில்லை.

GNOME தான் தமிழுக்கு ஏறத்தாழ ஒப்பீட்டளவில் முழுமையான ஆதரவினை வழங்குகிறது.

-மு.மயூரன்

On 10/27/06, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> http://ubuntuforums.org/subscription.php
>
> Kubuntu 6.10 - Taking You To The Edge
>
> October 26 2006 - Kubuntu 6.10, the KDE distribution from the Ubuntu
> family, has been released and is available for download now.
>
> Kubuntu 6.10 brings a bit of edgyness to this release, including a new
> and improved desktop, artwork, applications and much more. The goal
> for Kubuntu 6.10 is to create a secure and stable environment
> featuring some of today's leading applications and technology in order
> to be the foundation for future releases of Kubuntu. The development
> team is very happy to bring you this new release, we hope you enjoy
> your Kubuntu 6.10 system.
>
> Kubuntu 6.10 will be supported for 18 months on both desktops and
> servers. Note that the previous stable release (6.06 LTS) is a
> long-term support release, and so users requiring a longer support
> lifetime may choose to continue using that version rather than upgrade
> to or install 6.10.
>
> To download Kubuntu 6.10, go to:
>
> http://www.kubuntu.org/download.php
>
> New in Kubuntu 6.10............
> -------------------
>
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061027/16a3d506/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list