[உபுண்டு_தமிழ்]Do we have tamilnet99 keyboard for SCIM ?

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Tue Oct 24 09:11:16 BST 2006


இன்னமும் ஒரு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கான உதவிக்குறிப்புக்களை தாயாரித்து
அனுப்[பிவிடுகிறேன்.

-மு.மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061024/f70cd177/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list