[உபுண்டு_தமிழ்]trans

ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Oct 22 19:39:55 BST 2006


Add Buddy Pounce , New Buddy Pounce இதைத் தானே சொல்கிறீர்கள்.  ஒரு 
அன்பர்(Buddy) நுழையும் போது, வெளியேறும் போது, இருக்கையில் இல்லாத போது 
அறிவுறுத்தப் பயன்படும் முன்னேற்பாடு.

அகவுக - Pounce

அன்பருக்கான அகவல் முறையை சேர்க்கவும்/ தேர்வு செய்யவும் - Add Buddy Pounce
அன்பருக்கான புதிய அகவல் முறை - New Buddy Pounce

பயன்பாடுகள்: 1) மயில் அகவும். 2) விநாயகர் அகவலை  அவ்வையார் எழுதினார்.

&#2975, &#3021, are Unicode's Hexadecimal equivalent of corresponding tamil letters that were not rendered properly. I suppose.

Tirumurti Vasudevan wrote:
> in gaim there is a term "pounce"
> can someone give a good translation for that?
>
> it is something like a macro. certain events trigger certain action by
> the messenger which can be set.
> tv
> ps ramdoss why do i keep seeing numbers like this in mails in the to box?
>
> &#2975, &#3021,
>   


-- 
அன்புடன்,
ம . ஸ்ரீ ராமதாஸ்

Stepwise instructions - to view Unicode Tamil text

1. You need to have Unicode Tamil fonts installed on your computer and 
the Operating System capable of rendering Tamil Scripts. Windows XP 
comes with a Unicode Tamil Font (Latha) and you need not 
download/install a unicode font.
2. In the Control Panel, in Regional/Languages Options you will need to 
ensure that Indic/Asian Language option is checked.
3. Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 
6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the 
default font for the UTF-8 char-set/encoding view. Unicode Tamil Fonts 
may be downloaded from here. <http://www.tamilnation.org/fonts/latha.ttf>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061023/a94859ab/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list