[உபுண்டு_தமிழ்]blog - தமிழ்ச் சொல்?

Ravi shankar ravidreams_03 at yahoo.com
Mon Oct 16 20:10:52 BST 2006


blog - வலைப்பதிவு
architecture - கட்டடக்கலை - கணினிச் கலைச்சொல்லாக்கத்தில் இதை கட்டமைப்பு எனச் சொல்லலாம்.
proprietary - உரிம
row - வரிசை
column - நிரல்

நீங்கள் பொருள் அறிய விரும்பும் சொற்களை context உடன் தந்தால் இன்னும் துல்லியமான மறுமொழிகளை தர ஏதுவாக இருக்கும்.

நன்றி,
ரவி
----- Original Message ----
From: ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com>
To: உபுண்டு தமிழ் குழுமம் <ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com>
Sent: Monday, October 16, 2006 8:56:49 PM
Subject: [உபுண்டு_தமிழ்]blog - தமிழ்ச் சொல்?

blog - இணையான தமிழ்ச் சொல் என்ன?

-- 
அன்புடன், 
ம . ஸ்ரீ ராமதாஸ் 

Stepwise instructions - to view Unicode Tamil text 

1. You need to have Unicode Tamil fonts installed on your computer and the Operating System capable of rendering Tamil Scripts. Windows XP comes with a Unicode Tamil Font (Latha) and you need not download/install a unicode font. 
2. In the Control Panel, in Regional/Languages Options you will need to ensure that Indic/Asian Language option is checked. 
3. Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding view. Unicode Tamil Fonts may be downloaded from here. 
-- 
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061016/e9068fd9/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list