[உபுண்டு_தமிழ்]தமிழ் க்னூ/லினக்ஸ் காலக்கோடு

amachu shriramadhas at gmail.com
Mon Nov 27 17:59:33 GMT 2006


On Mon, 2006-11-27 at 23:18 +0530, மு.மயூரன் | M.Mauran wrote:
> உபுண்டு தமிழ் குழுமம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது

2006, ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி..


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list