[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழும விவாதத் தளம் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது..

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Nov 18 14:51:29 GMT 2006


செந்தில்,

இதிலே ஒரு சின்ன விஷயம் கருத்தில் கொள்ளப்  பட வேண்டியுள்ளது.

Configuration, Layout, Architecture...

அமைப்பு, வடிவமைப்பு, அமைவடிவாக்கம்... இப்படி எதனை  நாம் கருத்தில் கொள்வது...


disabled  - முடக்கப்பட்டு
random -  ??
Level & Repeat ன் context.. ??

On 11/18/06, senthil raja <senthil.nkkl at gmail.com> wrote:
>
> இப்படி இருக்கலமா?
>
>
> --
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061118/7557a329/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list