[உபுண்டு_தமிழ்] data, information, interface, table, object, driver

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Thu Nov 2 18:25:32 GMT 2006


கீழ்கண்ட சொற்களுக்கு தமிழ் சொற்கள் பரிந்துரைக்கவும்....

information - தகவல்

data - தகவற் தொகுப்பு

interface -

table - பட்டியல்?

object -

driver - இணைப்புப் பொதி?

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061102/c0f951b6/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list