[உபுண்டு_தமிழ்]புதிய உறுப்பினர் விவரம்..

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Thu Dec 14 14:34:52 GMT 2006


ஞாயிற்றுக் கிழமைக்குள் அனுப்பி வைக்கிறேன்.

On 12/14/06, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061214/254996ad/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list