Update-manager

Jordi Irazuzta irazuzta at gmail.com
Mon Apr 2 22:09:46 BST 2007


Aplicats alguns canvis i pujat!!!

On 4/2/07, David Planella <david.planella at googlemail.com> wrote:
>
> Bones Jordi,
>
> El que jo he vist (algunes coses ja les ha mencionat la Sílvia abans):
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:92
> msgid ""
> "Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this "
> "software. Please fix them first using synaptic or apt-get before
> proceeding."
> msgstr ""
> "El vostre sistema conté paquets trencats que no es poden arreglar amb "
> "aquesta aplicació. Utilitzeu el Synaptic o apt-get abans de continuar."
>
> -- l'apt-get
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:274
> msgid "A essential package would have to be removed"
> msgstr "S'haurà d'esborrar un paquet essencial"
>
> -- S'hauria?
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:278
> msgid ""
> "A unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.\n"
> "\n"
> "Please report this bug against the 'update-manager' package and include
> the "
> "files in /var/log/dist-upgrade/ in the bugreport."
> msgstr ""
> "S'ha produït un problema irresoluble alhora de calcular
> l'actualització.\n"
> "\n"
> "Informeu de l'error, referent al paquet update-manager, i adjunteu tots
> els "
> "fitxers de /var/log/dist-upgrade/ en l'informe."
>
> -- «en calcular» en lloc d'«alhora»
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:314
> msgid ""
> "It was not possible to authenticate some packages. This may be a
> transient "
> "network problem. You may want to try again later. See below for a list of
> "
> "unauthenticated packages."
> msgstr ""
> "No s'han pogut autenticar alguns paquets. Potser hi ha un problema
> temporal "
> "amb la xarxa. Podeu provar-ho després. A continuació es mostra la llista
> amb "
> "els paquets no autenticats."
>
> -- Jo hi posaria «més tard» en lloc de «després»
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:417
> #, python-format
> msgid "Can't install '%s'"
> msgstr "No s'ha pogut instal·lar '%s'"
>
> -- Cometes baixes -> «%s»
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:418
> msgid ""
> "It was impossible to install a required package. Please report this as a
> "
> "bug. "
> msgstr ""
> "No s'ha pogut instal·lar un dels paquets sol·licitats. Envieu un informe
> amb "
> "els error. "
>
> -- «Hauríeu d'enviar un informe d'error.»
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:425
> msgid "Can't guess meta-package"
> msgstr "No s'ha pogut suposar el metapaquet"
>
> -- Jo aquí no n'estic gaire segur de la utilització de «suposar». Cap
> dels significats del diccionari de l'IEC s'adiuen a aquest ús, i jo
> fins i tot proposaria «endevinar», no sé si a algú se li acudeix
> alguna cosa millor.
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:426
> msgid ""
> "Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-"
> "desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect
> which "
> "version of Ubuntu you are running.\n"
> " Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get
> "
> "before proceeding."
> msgstr ""
> "No teniu instal·lats el paquet ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-"
> "desktop o edubuntu-desktop i no s'ha pogut detectar la versió d'Ubuntu"
> "que esteu utilitzant.\n"
> "Instal·leu un d'aquests paquets abans de continuar, per fer-ho, podeu
> utilitzar"
> "el Synaptic o l'apt-get"
>
> -- «els paquets» en lloc d'«el paquet»
> -- «per a fer-ho». La segona coma (després de «fer-ho») sobra.
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:181
> #, python-format
> msgid ""
> "To make recovery in case of failure easier a additional sshd will be
> started "
> "on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still "
> "connect to the additional one.\n"
> msgstr ""
> "Per facilitar la recuperació en cas de fallada s'iniciarà un sshd "
> "al port '%s'. Si la connexió sshd actual falla podeu connectar-vos a "
> "la nova.\n"
>
> -- Per a facilitar
> -- Coma després de falla
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:328
> msgid "No valid mirror found"
> msgstr "No s'ha trobat una rèplica vàlida"
>
> -- «cap rèplica»
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:329
> #, python-format
> msgid ""
> "While scanning your repository information no mirror entry for the
> upgrade "
> "was found.This cam happen if you run a internal mirror or if the mirror "
> "information is out of date.\n"
> "\n"
> "Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose
> 'Yes' "
> "here it will update all '%s' to '%s' entries.\n"
> "If you select 'no' the update will cancel."
> msgstr ""
> "No s'ha trobat cap rèplica per a l'actualització en el vostre dipòsit. "
> "Això pot passar si utilitzeu una rèplica interna o si la informació de la
> "
> "rèplica no està actualitzada.\n"
> "\n"
> "Voleu reescriure el vostre fitxer 'sources.list'? Si trieu 'Sí' "
> "s'actualitzaran totes les entrades de '%s' a '%s'.\n"
> "Si trieu 'No' es cancel·larà l'actualització."
>
> -- Aquí crec que s'haurien de fer servir les cometes baixes «» en lloc
> de '', com a moltes altres traduccions d'aquest fitxer.
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:382
> msgid ""
> "Upgrading the repository information resulted in a invalid file. Please "
> "report this as a bug."
> msgstr ""
> "En actualitzar la informació del dipòsit s'ha produït un error. Informeu
> de "
> "l'error."
>
> -- És recomanable que informeu de l'error.
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:457
> #, python-format
> msgid ""
> "The upgrade aborts now. Please free at least %s of disk space on %s.
> Empty "
> "your trash and remove temporary packages of former installations using
> 'sudo "
> "apt-get clean'."
> msgstr ""
> "L'actualització s'ha cancel·lat. Allibereu almenys %s d'espai de disc a
> %s.\n"
> "Buideu la vostra paperera i esborreu els paquets temporals utilitzant
> 'sudo "
> "apt-get clean'."
>
> -- El caràcter \n sobra.
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:549
> msgid ""
> "The upgrade aborts now. Your system could be in an unusable state. A "
> "recovery was run (dpkg --configure -a)."
> msgstr ""
> "L'actualització s'ha cancel·lat. EL vostre sistema ha pogut quedar
> inusable. S'ha "
> "executat un recuperació (dpkg --configure -a)."
>
> -- Es cancel·larà l'actualització. Pot ser que el vostre sistema hagi
> quedat en un estat inusable. S'ha executat una ordre de recuperació
> (dpkg --configure -a).
> -- Si vols fer servir la traducció original en lloc d'aquest
> suggeriment, s'haurien de corregir almenys «EL» i «un recuperació».
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:570
> msgid ""
> "The upgrade aborts now. Please check your internet connection or "
> "installation media and try again. "
> msgstr ""
> "S'ha cancel·lat l'actualització. Comproveu la vostra connexió a Internet
> o "
> "el mitjà d'instal·lació i torneu-ho a provar. "
>
> -- Crec que en altres paquets de l'Ubuntu s'ha traduït «media» com a
> «medi», però no n'estic segur.
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:610
> msgid "Support for some applications ended"
> msgstr "Ja s'ha deixat de donar suport a algunes aplicacions"
>
> -- El «Ja» potser sobraris.
> -- Suggeriment: Algunes aplicacions ja no són mantingudes
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:611
> msgid ""
> "Canonical Ltd. no longer provides support for the following software "
> "packages. You can still get support from the community.\n"
> "\n"
> "If you have not enabled community maintained software (universe), these "
> "packages will be suggested for removal in the next step."
> msgstr ""
> "Aquests paquets ja no seran mantinguts de manera oficial per Canonical
> Ltd. "
> "només obtindreu suport de la comunitat.\n"
> "\n"
> "Si no teniu activat 'universe' se us suggerirà que els desintal·leu."
>
> -- «només» en majúscula després del punt
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:658
> msgid "Error during commit"
> msgstr "S'ha produït un error durant l'enviament"
>
> -- Al termcat proposen «confirmació» per a «commit». No sé quina seria
> la millor opció.
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:815
> #, python-format
> msgid ""
> "After your package information was updated the essential package '%s' can
> "
> "not be found anymore.\n"
> "This indicates a serious error, please report this bug against the
> 'update-"
> "manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the "
> "bugreport."
> msgstr ""
> "Després d'actualitzar la informació de paquets, no s'ha pogut trobar
> '%s'.\n"
> "Això implica un error greu, informeu d'aquest error del gestor "
> "d'actualitzacions (update-manager) i adjunteu els fitxers
> de  /var/log/dist-"
> "upgrade/ en l'informe."
>
> -- Jo canviaria l'ordre i un parell de coses de la primera frase: «No
> s'ha pogut trobar «%s» després d'haver actualitzat la informació dels
> paquets»
> -- Potser posaria un punt i coma després de «greu» en lloc de coma.
> -- Sobra un espai entre «de  /var/log/dist».
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:827
> msgid "Asking for confirmation"
> msgstr "Demanant confirmació"
>
> -- S'està demanant
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:834
> msgid "Upgrading"
> msgstr "Actualitzant"
>
> -- S'està actualitzant
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk.py:131
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk.py:256
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewKDE.py:137
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewKDE.py:253
> #, python-format
> msgid "About %s remaining"
> msgstr "Queden uns %s"
>
> -- Crec que depenent del format d'%s, això potser hauria de ser
> «Queda» o bé «Queden» (sense l'«uns»), ja que per tal com està ara
> només sona bé quan el que queden són minuts.
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk.py:391
> msgid ""
> "Please report this as a bug (if you haven't already) and include thefiles
> "
> "/var/log/dist-upgrade/main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your
> "
> "report. The upgrade aborts now.\n"
> "Your original sources.list was saved in
> /etc/apt/sources.list.distUpgrade."
> msgstr ""
> "Informeu d'això com a error (si no ho heu fet ja) i adjunteu els fitxers"
> "de /var/log/dist-upgrade/main.log i /var/log/dist-upgrade/apt.log en
> el vostre informe."
> " L'actualització s'ha cancel·lat.\n"
> "El vostre fitxer sources.list original està desat a
> /etc/apt/sources.list.distUpgrade."
>
> -- «(si és que ja no ho heu fet)»?
> -- «s'ha desat»
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk.py:548
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewKDE.py:551
> msgid ""
> "Fetching and installing the upgrade can take several hours and cannot be
> "
> "canceled at any time later."
> msgstr ""
> "La descàrrega i l'actualització poden durar algunes hores i no la podreu
> "
> "cancel·lar un cop hagi començat."
>
> -- La descàrrega i instal·lació de l'actualització
>
> #. 56 kbit
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeView.py:44
> #, python-format
> msgid ""
> "This download will take about %s with a 1Mbit DSL connection and about %s
> "
> "with a 56k modem"
> msgstr ""
> "La descàrrega triga aproximadament %s amb una connexió ADSL d'1Mb i "
> "aproximadament %samb un mòdem de 56k"
>
> -- trigarà?
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeView.py:137
> msgid ""
> "The upgrade is finished and a reboot is required. Do you want to do this
> now?"
> msgstr ""
> "L'actualització ha finalitzat i és necessari reiniciar el sistema. Ho
> voleu "
> "fer ara?"
>
> -- que reinicieu?
>
> #: ../DistUpgrade/dist-upgrade.py:15
> msgid "Use the given path to search for a cdrom with upgradable packages"
> msgstr "Utilitza el camí donat per cercar un CDROM amb paquets
> actualitzables"
>
> -- «especificat» en lloc de «donat»?
> -- per a
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgrade.glade.h:7
> msgid "<b><big>Upgrading Ubuntu to version 7.04</big></b>"
> msgstr "<b><big>S'està actualitzant Ubuntu a la versió 7.04</big></b>"
>
> -- l'Ubuntu
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgrade.glade.h:18
> msgid "_Keep"
> msgstr "_Conserva"
>
> -- Manté?
>
> #: ../UpdateManager/DistUpgradeFetcher.py:66
> msgid "The server may be overloaded. "
> msgstr "El servidor potser està sobrecarregat. "
>
> -- Pot ser que el servidor estigui sobrecarregat.
>
> #: ../UpdateManager/DistUpgradeFetcher.py:76
> msgid "Could not download the release notes"
> msgstr "No s'han pogut descarregar les notes de la versió"
>
> -- notes d'alliberament de la versió
>
> #: ../UpdateManager/GtkProgress.py:108
> #, python-format
> msgid "Downloading file %(current)li of %(total)li with %(speed)s/s"
> msgstr ""
> "S'està descarregant el fitxer %(current)li de %(total)li amb %(speed)s/s"
>
> -- «a» en lloc de «amb»
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:215
> msgid ""
> "The list of changes is not available yet.\n"
> "Please try again later."
> msgstr ""
> "La llista de canvis encara no està disponible.\n"
> "Proveu-ho després."
>
> -- Jo hi posaria «més tard en lloc de després». Després per mi implica
> després d'alguna cosa, la qual no s'indica aquí.
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:573
> msgid "_Uncheck All"
> msgstr "Desmarca-ho tot"
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:579
> msgid "_Check All"
> msgstr "_Comprova-ho tot"
>
> -- El segon hauria de ser «Marca-ho tot» () no m'he fixat en quin
> accelerador s'hauria de fer servir, però.
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:627
> msgid "Unknown download size"
> msgstr "Mida desconeguda de la descàrrega"
>
> -- Mida de la descàrrega desconeguda?
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:679
> msgid "Please wait, this can take some time."
> msgstr "Espereu, això pot tardar una estona."
>
> -- Jo aquí el «si us plau» no l'ometria (Espereu si us plau, )
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:828
> msgid ""
> "A unresolvable problem occurred while initializing the package
> information.\n"
> "\n"
> "Please report this bug against the 'update-manager' package and include
> the "
> "following error message:\n"
> msgstr ""
> "S'ha produït un problema irresoluble mentre s'inicialitzava la
> informació del paquet.\n"
> "\n"
> "Informeu de l'error, referent al paquet update-manager, i adjunteu el "
> "següent missatge d'error:\n"
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:850
> msgid ""
> "A unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.\n"
> "\n"
> "Please report this bug against the 'update-manager' package and include
> the "
> "following error message:"
> msgstr ""
> "S'ha produït un problema irresoluble mentre es calculava
> l'actualització.\n"
> "\n"
> "Informeu de l'error, referent al paquet update-manager, i adjunteu el "
> "següent missatge d'error:"
>
> -- en inicialitzar? en calcular?
> -- Informeu de l'error en el paquet «update-manager»
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:893
> msgid ""
> "You will not get any further security fixes or critical updates. Upgrade
> to "
> "a later version of Ubuntu Linux. See http://www.ubuntu.com for more "
> "information on upgrading."
> msgstr ""
> "Ja no rebreu actualitzacions de seguretat o crítiques. Actualitzeu el
> vostre "
> "sistema a la darrera versió d'Ubuntu. Vegeu http://www.ubuntu.com per a
> més "
> "informació."
>
> -- de l'Ubuntu
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:918
> #, python-format
> msgid "<b>New distribution release '%s' is available</b>"
> msgstr "<b>Ja disposeu de la nova distribució '%s'</b>"
>
> -- Crec que si ho deixem així és una mica confús, ja que sembla donar
> a entendre a l'usuari que ja disposa de la nova distribució, és a dir,
> que ja la té instal·lada i que no necessita cap actualització.
> -- Suggeriment: <b>La nova distribució «%s» ja està disponible</b>
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:957
> msgid "Software index is broken"
> msgstr "L'índex de programari s'ha trencat"
>
> -- està trencat?
>
> #: ../UpdateManager/UpdateManager.py:958
> msgid ""
> "It is impossible to install or remove any software. Please use the
> package "
> "manager \"Synaptic\" or run \"sudo apt-get install -f\" in a terminal to
> fix "
> "this issue at first."
> msgstr ""
> "No és possible instal·lar o desinstal·lar programari. Per arreglar-ho, "
> "utilitzeu el gestor de paquets \"Synaptic\" o executeu \"sudo apt-get "
> "install -f\" en un terminal."
>
> -- cometes baixes «»
>
> #: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:112
> msgid "Could not run the upgrade tool"
> msgstr "No es pot executar l'eina d'actualització"
>
> -- No s'ha pogut
>
> #: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:113
> msgid ""
> "This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug"
> msgstr ""
> "Això sembla un error de l'eina d'actualització. Informeu d'aquest error"
>
> -- sembla ser
> -- Haurieu d'informar
>
> #: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:157
> msgid "Fetching the upgrade failed. There may be a network problem. "
> msgstr ""
> "S'ha produït un error obtenint l'actualització. Potser és un problema de
> la "
> "xarxa. "
>
> -- en obtenir
>
> #: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:162
> msgid ""
> "Extracting the upgrade failed. There may be a problem with the network or
> "
> "with the server. "
> msgstr ""
> "S'ha produït un error extraient l'actualització. Potser és un problema de
> la "
> "xarxa o del servidor. "
>
> -- en extreure
> -- Pot ser que sigui
>
> #: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:168
> msgid ""
> "Verifying the upgrade failed.  There may be a problem with the network or
> "
> "with the server. "
> msgstr ""
> "S'ha produït un error verificant l'actualització. Potser és un problema
> de "
> "la xarxa o del servidor. "
>
> -- en verificar
> -- Pot ser que sigui
>
> #: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:174
> msgid ""
> "Authenticating the upgrade failed. There may be a problem with the
> network "
> "or with the server. "
> msgstr ""
> "S'ha produït un error autenticant l'actualització. Potser és un problema
> de "
> "la xarxa o del servidor. "
>
> -- en autenticar
> -- Pot ser que sigui
>
> #: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:1
> msgid ""
> "<b><big>You must check for updates manually</big></b>\n"
> "\n"
> "Your system does not check for updates automatically. You can configure
> this "
> "behavior in <i>Software Sources</i> on the <i>Internet Updates</i> tab."
> msgstr ""
> "<b><big>Heu de comprovar les actualizacions manualment</big></b>\n"
> "\n"
> "El vostre sistema no comprova les actualitzacions automàticament. Si
> voleu "
> "que ho faci, configureu-ho a <i>Fonts de programari</i> a
> <i>Actualitzacions "
> "d'Internet</i>."
>
> -- des de la pestanya <i>Actualitzacions d'Internet</i>.
>
> #: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:9
> msgid "Check the software channels for new updates"
> msgstr "Comprova els canals de programari per a actualitzacions noves"
>
> -- per si hi ha actualitzacions noves?
>
> #: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:12
> msgid "Release Notes"
> msgstr "Notes de la versió"
>
> -- Notes d'alliberament
>
> #: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:13
> msgid ""
> "Run a partial upgrade, to install as many updates as possible. \n"
> "\n"
> "This can be caused by:\n"
> " ◦ A previous upgrade which didn't complete\n"
> " ◦ Unofficial software packages not provided by Ubuntu\n"
> " ◦ Normal changes of a pre-release version of Ubuntu"
> msgstr ""
> "Executa una actualització parcial per a instal·lar el màxim
> d'actualitzacions possibles. \n"
> "\n"
> "Això pot passar per diverses raons:\n"
> " ◦ Una actualització prèvia no s'ha completat\n"
> " ◦ Paquets de programari no oficial que no estan proveïts per Ubuntu\n"
> " ◦ Canvis normals en un pre-llançament de nova versió d'Ubuntu"
>
> -- d'una nova versió de l'Ubuntu
>
> #: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:23
> msgid "Upgrade to the latest version of Ubuntu"
> msgstr "Actualitza a la darrera versió d'Ubuntu"
>
> -- de l'Ubuntu
>
> #: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:27
> msgid "_Partial Upgrade"
> msgstr "Actualització _Parcial"
>
> -- Parcial en minúscula
>
> #: ../data/update-manager.schemas.in.h:4
> msgid "Remind to reload the channel list"
> msgstr "Recorda recarregar la llista de canals"
>
> -- Recorda'm de?
>
> Finalment, només una cosa pel que fa al format del fitxer .po: he vist
> que hi ha més d'una línia de separació entre entrades per a les dues
> cadenes següents:
>
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:181
> #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:225
>
> Salut!,
> David.
>
> 2007/4/2, Jordi Irazuzta <irazuzta at gmail.com>:
> > Ok, afegiré els canvis i si ningú diu res al llarg d'avui ho muntaré
> >
> >
> > On 4/2/07, Sílvia Miranda <silvia.gnome at gmail.com > wrote:
> > > Bones,
> > >
> > > Algunes coses que he vist, i suggeriments:
> > >
> > > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:92
> > > msgid ""
> > > "Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this
> "
> > > "software. Please fix them first using synaptic or apt-get before
> > > proceeding."
> > > msgstr ""
> > > "El vostre sistema conté paquets trencats que no es poden arreglar amb
> "
> > > "aquesta aplicació. Utilitzeu el Synaptic o apt-get abans de
> continuar."
> > >
> > > *** l'apt-get
> > >
> > > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:278
> > > msgid ""
> > > "A unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.\n"
> > > "\n"
> > > "Please report this bug against the 'update-manager' package and
> include
> > > the "
> > > "files in /var/log/dist-upgrade/ in the bugreport."
> > > msgstr ""
> > > "S'ha produït un problema irresoluble alhora de calcular
> > > l'actualització.\n"
> > > "\n"
> > > "Informeu de l'error, referent al paquet update-manager, i adjunteu
> tots
> > > els "
> > > "fitxers de /var/log/dist-upgrade/ en l'informe."
> > >
> > > *** en calcular / mentre es calculava
> > >
> > > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:418
> > > msgid ""
> > > "It was impossible to install a required package. Please report this
> as
> > > a "
> > > "bug. "
> > > msgstr ""
> > > "No s'ha pogut instal·lar un dels paquets sol·licitats. Envieu un
> > > informe amb "
> > > "els error. "
> > >
> > > *** els errors
> > >
> > > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:80
> > > #, python-format
> > > msgid ""
> > > "There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please
> report
> > > this "
> > > "as a bug if this is a valid Ubuntu CD.\n"
> > > "\n"
> > > "The error message was:\n"
> > > "'%s'"
> > > msgstr ""
> > > "S'ha produït un error afegint el CD i l'actualització s'ha
> cancel·lat.
> > > "
> > > "Informeu d'aquest error si això ha passat amb un CD d'Ubuntu
> vàlid.\n"
> > > "\n"
> > > "El missatge d'error ha estat:\n"
> > > "'%s'"
> > >
> > > *** en afegir
> > >
> > > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:347
> > > #, python-format
> > > msgid ""
> > > "After scanning your ' sources.list' no valid entry for '%s' was
> > > found.\n"
> > > "\n"
> > > "Should default entries for '%s' be added? If you select 'No' the
> update
> > > will "
> > > "cancel."
> > > msgstr ""
> > > "No s'ha trobat en el fitxer sources.list una entrada vàlida per a '%
> > > s'.\n"
> > > "\n"
> > > "Voleu afegir les entrades per defecte per a '%s'? Si trieu 'No' "
> > > "l'actualització serà cancel·lada."
> > >
> > > *** Si trieu 'No', es cancel·larà l'actualització. (en català, sempre
> > > millor en activa, no?)
> > >
> > > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:549
> > > msgid ""
> > > "The upgrade aborts now. Your system could be in an unusable state. A
> "
> > > "recovery was run (dpkg --configure -a)."
> > > msgstr ""
> > > "L'actualització s'ha cancel·lat. EL vostre sistema ha pogut quedar
> > > inusable. S'ha "
> > > "executat un recuperació (dpkg --configure -a)."
> > >
> > > *** Pot ser que el sistema hagi quedat inusable ?
> > > *** una recuperació
> > >
> > > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:611
> > > msgid ""
> > > "Canonical Ltd. no longer provides support for the following software
> "
> > > "packages. You can still get support from the community.\n"
> > > "\n"
> > > "If you have not enabled community maintained software (universe),
> these
> > > "
> > > "packages will be suggested for removal in the next step."
> > > msgstr ""
> > > "Aquests paquets ja no seran mantinguts de manera oficial per
> Canonical
> > > Ltd. "
> > > "només obtindreu suport de la comunitat.\n"
> > > "\n"
> > > "Si no teniu activat 'universe' se us suggerirà que els desintal·leu."
> > >
> > > *** Jo potser passaria la primera frase a activa ("Canonical ja no
> > > mantindrà...")
> > > *** Només (o punt i coma després de «Ltd.»)
> > > *** desinstal·leu
> > >
> > > #: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:157
> > > msgid "Fetching the upgrade failed. There may be a network problem. "
> > > msgstr ""
> > > "S'ha produït un error obtenint l'actualització. Potser és un problema
> > > de la "
> > > "xarxa. "
> > >
> > > (i alguna altra cadena)
> > >
> > > *** en obtenir ?
> > >
> > > Apa, doncs ja està.
> > >
> > > salut,
> > >
> > > sílvia
> > >
> > >
> > > El ds 31 de 03 del 2007 a les 23:51 +0200, en/na Jordi Irazuzta va
> > > escriure:
> > > > Ep gent,
> > > >
> > > > Adjunto l'Update-manager per revisar!!!
> > > >
> > > > --
> > > > Jordi Irazuzta Cardús
> > >
> > >
> > > --
> > > Ubuntu-l10n-ca mailing list
> > > Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> > >
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Jordi Irazuzta Cardús
> > --
> > Ubuntu-l10n-ca mailing list
> > Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
> >
> >
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>-- 
Jordi Irazuzta Cardús
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20070402/8a8c830e/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list