Update-manager

David Planella david.planella at googlemail.com
Mon Apr 2 19:27:49 BST 2007


Bones Jordi,

El que jo he vist (algunes coses ja les ha mencionat la Sílvia abans):

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:92
msgid ""
"Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this "
"software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding."
msgstr ""
"El vostre sistema conté paquets trencats que no es poden arreglar amb "
"aquesta aplicació. Utilitzeu el Synaptic o apt-get abans de continuar."

-- l'apt-get

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:274
msgid "A essential package would have to be removed"
msgstr "S'haurà d'esborrar un paquet essencial"

-- S'hauria?

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:278
msgid ""
"A unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.\n"
"\n"
"Please report this bug against the 'update-manager' package and include the "
"files in /var/log/dist-upgrade/ in the bugreport."
msgstr ""
"S'ha produït un problema irresoluble alhora de calcular l'actualització.\n"
"\n"
"Informeu de l'error, referent al paquet update-manager, i adjunteu tots els "
"fitxers de /var/log/dist-upgrade/ en l'informe."

-- «en calcular» en lloc d'«alhora»

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:314
msgid ""
"It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient "
"network problem. You may want to try again later. See below for a list of "
"unauthenticated packages."
msgstr ""
"No s'han pogut autenticar alguns paquets. Potser hi ha un problema temporal "
"amb la xarxa. Podeu provar-ho després. A continuació es mostra la llista amb "
"els paquets no autenticats."

-- Jo hi posaria «més tard» en lloc de «després»

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:417
#, python-format
msgid "Can't install '%s'"
msgstr "No s'ha pogut instal·lar '%s'"

-- Cometes baixes -> «%s»

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:418
msgid ""
"It was impossible to install a required package. Please report this as a "
"bug. "
msgstr ""
"No s'ha pogut instal·lar un dels paquets sol·licitats. Envieu un informe amb "
"els error. "

-- «Hauríeu d'enviar un informe d'error.»

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:425
msgid "Can't guess meta-package"
msgstr "No s'ha pogut suposar el metapaquet"

-- Jo aquí no n'estic gaire segur de la utilització de «suposar». Cap
dels significats del diccionari de l'IEC s'adiuen a aquest ús, i jo
fins i tot proposaria «endevinar», no sé si a algú se li acudeix
alguna cosa millor.

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:426
msgid ""
"Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-"
"desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which "
"version of Ubuntu you are running.\n"
" Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get "
"before proceeding."
msgstr ""
"No teniu instal·lats el paquet ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-"
"desktop o edubuntu-desktop i no s'ha pogut detectar la versió d'Ubuntu"
"que esteu utilitzant.\n"
"Instal·leu un d'aquests paquets abans de continuar, per fer-ho, podeu
utilitzar"
"el Synaptic o l'apt-get"

-- «els paquets» en lloc d'«el paquet»
-- «per a fer-ho». La segona coma (després de «fer-ho») sobra.

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:181
#, python-format
msgid ""
"To make recovery in case of failure easier a additional sshd will be started "
"on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still "
"connect to the additional one.\n"
msgstr ""
"Per facilitar la recuperació en cas de fallada s'iniciarà un sshd "
"al port '%s'. Si la connexió sshd actual falla podeu connectar-vos a "
"la nova.\n"

-- Per a facilitar
-- Coma després de falla

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:328
msgid "No valid mirror found"
msgstr "No s'ha trobat una rèplica vàlida"

-- «cap rèplica»

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:329
#, python-format
msgid ""
"While scanning your repository information no mirror entry for the upgrade "
"was found.This cam happen if you run a internal mirror or if the mirror "
"information is out of date.\n"
"\n"
"Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose 'Yes' "
"here it will update all '%s' to '%s' entries.\n"
"If you select 'no' the update will cancel."
msgstr ""
"No s'ha trobat cap rèplica per a l'actualització en el vostre dipòsit. "
"Això pot passar si utilitzeu una rèplica interna o si la informació de la "
"rèplica no està actualitzada.\n"
"\n"
"Voleu reescriure el vostre fitxer 'sources.list'? Si trieu 'Sí' "
"s'actualitzaran totes les entrades de '%s' a '%s'.\n"
"Si trieu 'No' es cancel·larà l'actualització."

-- Aquí crec que s'haurien de fer servir les cometes baixes «» en lloc
de '', com a moltes altres traduccions d'aquest fitxer.

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:382
msgid ""
"Upgrading the repository information resulted in a invalid file. Please "
"report this as a bug."
msgstr ""
"En actualitzar la informació del dipòsit s'ha produït un error. Informeu de "
"l'error."

-- És recomanable que informeu de l'error.

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:457
#, python-format
msgid ""
"The upgrade aborts now. Please free at least %s of disk space on %s. Empty "
"your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo "
"apt-get clean'."
msgstr ""
"L'actualització s'ha cancel·lat. Allibereu almenys %s d'espai de disc a %s.\n"
"Buideu la vostra paperera i esborreu els paquets temporals utilitzant 'sudo "
"apt-get clean'."

-- El caràcter \n sobra.

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:549
msgid ""
"The upgrade aborts now. Your system could be in an unusable state. A "
"recovery was run (dpkg --configure -a)."
msgstr ""
"L'actualització s'ha cancel·lat. EL vostre sistema ha pogut quedar
inusable. S'ha "
"executat un recuperació (dpkg --configure -a)."

-- Es cancel·larà l'actualització. Pot ser que el vostre sistema hagi
quedat en un estat inusable. S'ha executat una ordre de recuperació
(dpkg --configure -a).
-- Si vols fer servir la traducció original en lloc d'aquest
suggeriment, s'haurien de corregir almenys «EL» i «un recuperació».

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:570
msgid ""
"The upgrade aborts now. Please check your internet connection or "
"installation media and try again. "
msgstr ""
"S'ha cancel·lat l'actualització. Comproveu la vostra connexió a Internet o "
"el mitjà d'instal·lació i torneu-ho a provar. "

-- Crec que en altres paquets de l'Ubuntu s'ha traduït «media» com a
«medi», però no n'estic segur.

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:610
msgid "Support for some applications ended"
msgstr "Ja s'ha deixat de donar suport a algunes aplicacions"

-- El «Ja» potser sobraris.
-- Suggeriment: Algunes aplicacions ja no són mantingudes

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:611
msgid ""
"Canonical Ltd. no longer provides support for the following software "
"packages. You can still get support from the community.\n"
"\n"
"If you have not enabled community maintained software (universe), these "
"packages will be suggested for removal in the next step."
msgstr ""
"Aquests paquets ja no seran mantinguts de manera oficial per Canonical Ltd. "
"només obtindreu suport de la comunitat.\n"
"\n"
"Si no teniu activat 'universe' se us suggerirà que els desintal·leu."

-- «només» en majúscula després del punt

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:658
msgid "Error during commit"
msgstr "S'ha produït un error durant l'enviament"

-- Al termcat proposen «confirmació» per a «commit». No sé quina seria
la millor opció.

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:815
#, python-format
msgid ""
"After your package information was updated the essential package '%s' can "
"not be found anymore.\n"
"This indicates a serious error, please report this bug against the 'update-"
"manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the "
"bugreport."
msgstr ""
"Després d'actualitzar la informació de paquets, no s'ha pogut trobar '%s'.\n"
"Això implica un error greu, informeu d'aquest error del gestor "
"d'actualitzacions (update-manager) i adjunteu els fitxers de  /var/log/dist-"
"upgrade/ en l'informe."

-- Jo canviaria l'ordre i un parell de coses de la primera frase: «No
s'ha pogut trobar «%s» després d'haver actualitzat la informació dels
paquets»
-- Potser posaria un punt i coma després de «greu» en lloc de coma.
-- Sobra un espai entre «de  /var/log/dist».

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:827
msgid "Asking for confirmation"
msgstr "Demanant confirmació"

-- S'està demanant

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:834
msgid "Upgrading"
msgstr "Actualitzant"

-- S'està actualitzant

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk.py:131
#: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk.py:256
#: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewKDE.py:137
#: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewKDE.py:253
#, python-format
msgid "About %s remaining"
msgstr "Queden uns %s"

-- Crec que depenent del format d'%s, això potser hauria de ser
«Queda» o bé «Queden» (sense l'«uns»), ja que per tal com està ara
només sona bé quan el que queden són minuts.

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk.py:391
msgid ""
"Please report this as a bug (if you haven't already) and include thefiles "
"/var/log/dist-upgrade/main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your "
"report. The upgrade aborts now.\n"
"Your original sources.list was saved in /etc/apt/sources.list.distUpgrade."
msgstr ""
"Informeu d'això com a error (si no ho heu fet ja) i adjunteu els fitxers"
"de /var/log/dist-upgrade/main.log i /var/log/dist-upgrade/apt.log en
el vostre informe."
" L'actualització s'ha cancel·lat.\n"
"El vostre fitxer sources.list original està desat a
/etc/apt/sources.list.distUpgrade."

-- «(si és que ja no ho heu fet)»?
-- «s'ha desat»

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewGtk.py:548
#: ../DistUpgrade/DistUpgradeViewKDE.py:551
msgid ""
"Fetching and installing the upgrade can take several hours and cannot be "
"canceled at any time later."
msgstr ""
"La descàrrega i l'actualització poden durar algunes hores i no la podreu "
"cancel·lar un cop hagi començat."

-- La descàrrega i instal·lació de l'actualització

#. 56 kbit
#: ../DistUpgrade/DistUpgradeView.py:44
#, python-format
msgid ""
"This download will take about %s with a 1Mbit DSL connection and about %s "
"with a 56k modem"
msgstr ""
"La descàrrega triga aproximadament %s amb una connexió ADSL d'1Mb i "
"aproximadament %samb un mòdem de 56k"

-- trigarà?

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeView.py:137
msgid ""
"The upgrade is finished and a reboot is required. Do you want to do this now?"
msgstr ""
"L'actualització ha finalitzat i és necessari reiniciar el sistema. Ho voleu "
"fer ara?"

-- que reinicieu?

#: ../DistUpgrade/dist-upgrade.py:15
msgid "Use the given path to search for a cdrom with upgradable packages"
msgstr "Utilitza el camí donat per cercar un CDROM amb paquets actualitzables"

-- «especificat» en lloc de «donat»?
-- per a

#: ../DistUpgrade/DistUpgrade.glade.h:7
msgid "<b><big>Upgrading Ubuntu to version 7.04</big></b>"
msgstr "<b><big>S'està actualitzant Ubuntu a la versió 7.04</big></b>"

-- l'Ubuntu

#: ../DistUpgrade/DistUpgrade.glade.h:18
msgid "_Keep"
msgstr "_Conserva"

-- Manté?

#: ../UpdateManager/DistUpgradeFetcher.py:66
msgid "The server may be overloaded. "
msgstr "El servidor potser està sobrecarregat. "

-- Pot ser que el servidor estigui sobrecarregat.

#: ../UpdateManager/DistUpgradeFetcher.py:76
msgid "Could not download the release notes"
msgstr "No s'han pogut descarregar les notes de la versió"

-- notes d'alliberament de la versió

#: ../UpdateManager/GtkProgress.py:108
#, python-format
msgid "Downloading file %(current)li of %(total)li with %(speed)s/s"
msgstr ""
"S'està descarregant el fitxer %(current)li de %(total)li amb %(speed)s/s"

-- «a» en lloc de «amb»

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:215
msgid ""
"The list of changes is not available yet.\n"
"Please try again later."
msgstr ""
"La llista de canvis encara no està disponible.\n"
"Proveu-ho després."

-- Jo hi posaria «més tard en lloc de després». Després per mi implica
després d'alguna cosa, la qual no s'indica aquí.

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:573
msgid "_Uncheck All"
msgstr "Desmarca-ho tot"

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:579
msgid "_Check All"
msgstr "_Comprova-ho tot"

-- El segon hauria de ser «Marca-ho tot» () no m'he fixat en quin
accelerador s'hauria de fer servir, però.

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:627
msgid "Unknown download size"
msgstr "Mida desconeguda de la descàrrega"

-- Mida de la descàrrega desconeguda?

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:679
msgid "Please wait, this can take some time."
msgstr "Espereu, això pot tardar una estona."

-- Jo aquí el «si us plau» no l'ometria (Espereu si us plau, )

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:828
msgid ""
"A unresolvable problem occurred while initializing the package information.\n"
"\n"
"Please report this bug against the 'update-manager' package and include the "
"following error message:\n"
msgstr ""
"S'ha produït un problema irresoluble mentre s'inicialitzava la
informació del paquet.\n"
"\n"
"Informeu de l'error, referent al paquet update-manager, i adjunteu el "
"següent missatge d'error:\n"

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:850
msgid ""
"A unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.\n"
"\n"
"Please report this bug against the 'update-manager' package and include the "
"following error message:"
msgstr ""
"S'ha produït un problema irresoluble mentre es calculava l'actualització.\n"
"\n"
"Informeu de l'error, referent al paquet update-manager, i adjunteu el "
"següent missatge d'error:"

-- en inicialitzar? en calcular?
-- Informeu de l'error en el paquet «update-manager»

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:893
msgid ""
"You will not get any further security fixes or critical updates. Upgrade to "
"a later version of Ubuntu Linux. See http://www.ubuntu.com for more "
"information on upgrading."
msgstr ""
"Ja no rebreu actualitzacions de seguretat o crítiques. Actualitzeu el vostre "
"sistema a la darrera versió d'Ubuntu. Vegeu http://www.ubuntu.com per a més "
"informació."

-- de l'Ubuntu

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:918
#, python-format
msgid "<b>New distribution release '%s' is available</b>"
msgstr "<b>Ja disposeu de la nova distribució '%s'</b>"

-- Crec que si ho deixem així és una mica confús, ja que sembla donar
a entendre a l'usuari que ja disposa de la nova distribució, és a dir,
que ja la té instal·lada i que no necessita cap actualització.
-- Suggeriment: <b>La nova distribució «%s» ja està disponible</b>

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:957
msgid "Software index is broken"
msgstr "L'índex de programari s'ha trencat"

-- està trencat?

#: ../UpdateManager/UpdateManager.py:958
msgid ""
"It is impossible to install or remove any software. Please use the package "
"manager \"Synaptic\" or run \"sudo apt-get install -f\" in a terminal to fix "
"this issue at first."
msgstr ""
"No és possible instal·lar o desinstal·lar programari. Per arreglar-ho, "
"utilitzeu el gestor de paquets \"Synaptic\" o executeu \"sudo apt-get "
"install -f\" en un terminal."

-- cometes baixes «»

#: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:112
msgid "Could not run the upgrade tool"
msgstr "No es pot executar l'eina d'actualització"

-- No s'ha pogut

#: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:113
msgid ""
"This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug"
msgstr ""
"Això sembla un error de l'eina d'actualització. Informeu d'aquest error"

-- sembla ser
-- Haurieu d'informar

#: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:157
msgid "Fetching the upgrade failed. There may be a network problem. "
msgstr ""
"S'ha produït un error obtenint l'actualització. Potser és un problema de la "
"xarxa. "

-- en obtenir

#: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:162
msgid ""
"Extracting the upgrade failed. There may be a problem with the network or "
"with the server. "
msgstr ""
"S'ha produït un error extraient l'actualització. Potser és un problema de la "
"xarxa o del servidor. "

-- en extreure
-- Pot ser que sigui

#: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:168
msgid ""
"Verifying the upgrade failed.  There may be a problem with the network or "
"with the server. "
msgstr ""
"S'ha produït un error verificant l'actualització. Potser és un problema de "
"la xarxa o del servidor. "

-- en verificar
-- Pot ser que sigui

#: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:174
msgid ""
"Authenticating the upgrade failed. There may be a problem with the network "
"or with the server. "
msgstr ""
"S'ha produït un error autenticant l'actualització. Potser és un problema de "
"la xarxa o del servidor. "

-- en autenticar
-- Pot ser que sigui

#: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:1
msgid ""
"<b><big>You must check for updates manually</big></b>\n"
"\n"
"Your system does not check for updates automatically. You can configure this "
"behavior in <i>Software Sources</i> on the <i>Internet Updates</i> tab."
msgstr ""
"<b><big>Heu de comprovar les actualizacions manualment</big></b>\n"
"\n"
"El vostre sistema no comprova les actualitzacions automàticament. Si voleu "
"que ho faci, configureu-ho a <i>Fonts de programari</i> a <i>Actualitzacions "
"d'Internet</i>."

-- des de la pestanya <i>Actualitzacions d'Internet</i>.

#: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:9
msgid "Check the software channels for new updates"
msgstr "Comprova els canals de programari per a actualitzacions noves"

-- per si hi ha actualitzacions noves?

#: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:12
msgid "Release Notes"
msgstr "Notes de la versió"

-- Notes d'alliberament

#: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:13
msgid ""
"Run a partial upgrade, to install as many updates as possible. \n"
"\n"
"This can be caused by:\n"
" ◦ A previous upgrade which didn't complete\n"
" ◦ Unofficial software packages not provided by Ubuntu\n"
" ◦ Normal changes of a pre-release version of Ubuntu"
msgstr ""
"Executa una actualització parcial per a instal·lar el màxim
d'actualitzacions possibles. \n"
"\n"
"Això pot passar per diverses raons:\n"
" ◦ Una actualització prèvia no s'ha completat\n"
" ◦ Paquets de programari no oficial que no estan proveïts per Ubuntu\n"
" ◦ Canvis normals en un pre-llançament de nova versió d'Ubuntu"

-- d'una nova versió de l'Ubuntu

#: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:23
msgid "Upgrade to the latest version of Ubuntu"
msgstr "Actualitza a la darrera versió d'Ubuntu"

-- de l'Ubuntu

#: ../data/glade/UpdateManager.glade.h:27
msgid "_Partial Upgrade"
msgstr "Actualització _Parcial"

-- Parcial en minúscula

#: ../data/update-manager.schemas.in.h:4
msgid "Remind to reload the channel list"
msgstr "Recorda recarregar la llista de canals"

-- Recorda'm de?

Finalment, només una cosa pel que fa al format del fitxer .po: he vist
que hi ha més d'una línia de separació entre entrades per a les dues
cadenes següents:

#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:181
#: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:225

Salut!,
David.

2007/4/2, Jordi Irazuzta <irazuzta at gmail.com>:
> Ok, afegiré els canvis i si ningú diu res al llarg d'avui ho muntaré
>
>
> On 4/2/07, Sílvia Miranda <silvia.gnome at gmail.com > wrote:
> > Bones,
> >
> > Algunes coses que he vist, i suggeriments:
> >
> > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:92
> > msgid ""
> > "Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this "
> > "software. Please fix them first using synaptic or apt-get before
> > proceeding."
> > msgstr ""
> > "El vostre sistema conté paquets trencats que no es poden arreglar amb "
> > "aquesta aplicació. Utilitzeu el Synaptic o apt-get abans de continuar."
> >
> > *** l'apt-get
> >
> > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:278
> > msgid ""
> > "A unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.\n"
> > "\n"
> > "Please report this bug against the 'update-manager' package and include
> > the "
> > "files in /var/log/dist-upgrade/ in the bugreport."
> > msgstr ""
> > "S'ha produït un problema irresoluble alhora de calcular
> > l'actualització.\n"
> > "\n"
> > "Informeu de l'error, referent al paquet update-manager, i adjunteu tots
> > els "
> > "fitxers de /var/log/dist-upgrade/ en l'informe."
> >
> > *** en calcular / mentre es calculava
> >
> > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:418
> > msgid ""
> > "It was impossible to install a required package. Please report this as
> > a "
> > "bug. "
> > msgstr ""
> > "No s'ha pogut instal·lar un dels paquets sol·licitats. Envieu un
> > informe amb "
> > "els error. "
> >
> > *** els errors
> >
> > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:80
> > #, python-format
> > msgid ""
> > "There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report
> > this "
> > "as a bug if this is a valid Ubuntu CD.\n"
> > "\n"
> > "The error message was:\n"
> > "'%s'"
> > msgstr ""
> > "S'ha produït un error afegint el CD i l'actualització s'ha cancel·lat.
> > "
> > "Informeu d'aquest error si això ha passat amb un CD d'Ubuntu vàlid.\n"
> > "\n"
> > "El missatge d'error ha estat:\n"
> > "'%s'"
> >
> > *** en afegir
> >
> > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:347
> > #, python-format
> > msgid ""
> > "After scanning your ' sources.list' no valid entry for '%s' was
> > found.\n"
> > "\n"
> > "Should default entries for '%s' be added? If you select 'No' the update
> > will "
> > "cancel."
> > msgstr ""
> > "No s'ha trobat en el fitxer sources.list una entrada vàlida per a '%
> > s'.\n"
> > "\n"
> > "Voleu afegir les entrades per defecte per a '%s'? Si trieu 'No' "
> > "l'actualització serà cancel·lada."
> >
> > *** Si trieu 'No', es cancel·larà l'actualització. (en català, sempre
> > millor en activa, no?)
> >
> > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:549
> > msgid ""
> > "The upgrade aborts now. Your system could be in an unusable state. A "
> > "recovery was run (dpkg --configure -a)."
> > msgstr ""
> > "L'actualització s'ha cancel·lat. EL vostre sistema ha pogut quedar
> > inusable. S'ha "
> > "executat un recuperació (dpkg --configure -a)."
> >
> > *** Pot ser que el sistema hagi quedat inusable ?
> > *** una recuperació
> >
> > #: ../DistUpgrade/DistUpgradeControler.py:611
> > msgid ""
> > "Canonical Ltd. no longer provides support for the following software "
> > "packages. You can still get support from the community.\n"
> > "\n"
> > "If you have not enabled community maintained software (universe), these
> > "
> > "packages will be suggested for removal in the next step."
> > msgstr ""
> > "Aquests paquets ja no seran mantinguts de manera oficial per Canonical
> > Ltd. "
> > "només obtindreu suport de la comunitat.\n"
> > "\n"
> > "Si no teniu activat 'universe' se us suggerirà que els desintal·leu."
> >
> > *** Jo potser passaria la primera frase a activa ("Canonical ja no
> > mantindrà...")
> > *** Només (o punt i coma després de «Ltd.»)
> > *** desinstal·leu
> >
> > #: ../UpdateManager/Core/DistUpgradeFetcherCore.py:157
> > msgid "Fetching the upgrade failed. There may be a network problem. "
> > msgstr ""
> > "S'ha produït un error obtenint l'actualització. Potser és un problema
> > de la "
> > "xarxa. "
> >
> > (i alguna altra cadena)
> >
> > *** en obtenir ?
> >
> > Apa, doncs ja està.
> >
> > salut,
> >
> > sílvia
> >
> >
> > El ds 31 de 03 del 2007 a les 23:51 +0200, en/na Jordi Irazuzta va
> > escriure:
> > > Ep gent,
> > >
> > > Adjunto l'Update-manager per revisar!!!
> > >
> > > --
> > > Jordi Irazuzta Cardús
> >
> >
> > --
> > Ubuntu-l10n-ca mailing list
> > Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> >
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
> >
>
>
>
> --
> Jordi Irazuzta Cardús
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list