ఉబుంటు వాడుకరి సర్వేక్షణ 2012 లో పాల్గొనండి...

Praveen Illa mail2ipn at gmail.com
Thu Mar 15 19:00:15 UTC 2012


మిత్రులారా..

               ఉబుంటు వాడుకరి సర్వేలో పాల్గొని మీ అనుభవాలను ఉబుంటు
బృందానికి తెలియజేయండి. ఈ లంకెను మిగిలిన ఉబుంటు మిత్రులకు కూడా ఇచ్చి వారిని
కూడా పాల్గొనమనండి.
http://www.surveymonkey.com/s/UbuntuSurvey2012

-- 
Cheers,
Praveen Illa.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-in-ap/attachments/20120316/e5d4944c/attachment.html>


More information about the Ubuntu-in-ap mailing list