Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

NikTh nikth at linuxmail.org
Sat Nov 1 22:28:51 UTC 2014


Σωστά,
και βρίσκεται εδώ[1]

Άλλο ένα που ίσως πρέπει να αλλαχθεί από αυτό το πακέτο είναι το
"Ασύρματη πιστότητα" σε "Ασύρματο δίκτυο", όπως σωστά προτείνει ο
the_eye εδώ[2]


[1]https://translations.launchpad.net/ubuntu/trusty/+source/network-manager-applet

[2]http://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=36&t=28542#p320267

On 11/01/2014 08:09 PM, Fkol k4 wrote:
> Το πακέτο είναι το network manager applet. Είχα κάνει suggestions αλλαγών,
> αλλά δεν είχαν περαστεί. Τα πέρασα τώρα.
> 
-- 
Nick Th

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 473 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141102/8dde1115/attachment.pgp>


More information about the Ubuntu-gr mailing list