Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

NikTh nikth at linuxmail.org
Sat Nov 1 18:01:16 UTC 2014On 11/01/2014 09:15 AM, George Christofis wrote:

> Κάτι που χρίζει αλλαγής είναι το παρακάτω,
> 
> <http://imagebin.ubuntu-gr.org/1414825344.png>
> 
> Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να εντοπίσω από ποιο πακέτο προέρχεται αυτή η
> μετάφραση.
> 
> Σχετικό θέμα στο φόρουμ:
> https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=36&t=28542&start=0
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141101/d42e9670/attachment.html>
> 

Το πακέτο πρέπει να είναι ο network manager ή το network manager applet.
Αν είναι κάποιο από αυτά, η μετάφραση δεν φιλοξενείται στο Launchpad,
αλλά γίνεται upstream(αν θυμάμαι σωστά).
Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν μέσω των μεταφράσεων του GNOME.

-- 
Nick Th

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 473 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141101/b220a070/attachment.pgp>


More information about the Ubuntu-gr mailing list