Για να μεταφραστούν: Fwd: LibreOffice desktop entries up for translation

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Wed Apr 13 13:49:14 UTC 2011


Τα παρακάτω μηνύματα είναι για μετάφραση, για το Ubuntu 11.04.

Τυπικά όταν έχουμε αλλαγές σε νέες εκδόσεις της διανομής μας,
υπάρχουν μερικές μηνύματα που θέλουν νέα μετάφραση ή απλά ενημέρωση
της μετάφρασης.

Σίμος

---------- Forwarded message ----------
From: David Planella <david.planella at ubuntu.com>
Date: Wed, Apr 13, 2011 at 2:27 PM
Subject: LibreOffice desktop entries up for translation
To: Ubuntu Translators <ubuntu-translators at lists.ubuntu.com>


Hi translators,

I'm resending this, as I've realised I was perhaps not very clear on my
last e-mail on this subject.

The LibreOffice desktop entries (shown in the Unity launcher and in the
classic desktop), along with their Unity quicklists (shown when
right-clicking on the launcher icon) are up for translation in the wiki:

https://wiki.ubuntu.com/Translations/Wanted/LibreOfficeBase
https://wiki.ubuntu.com/Translations/Wanted/LibreOfficeCalc
https://wiki.ubuntu.com/Translations/Wanted/LibreOfficeDraw
https://wiki.ubuntu.com/Translations/Wanted/LibreOfficeImpress
https://wiki.ubuntu.com/Translations/Wanted/LibreOfficeMath
https://wiki.ubuntu.com/Translations/Wanted/LibreOfficeStartcenter
https://wiki.ubuntu.com/Translations/Wanted/LibreOfficeWriter

Please remember that the deadline for translating this is tomorrow
(NonLanguagePackTranslationDeadline).

Thanks!

Cheers,
David

--
David Planella
Ubuntu Translations Coordinator
www.ubuntu.com / www.davidplanella.wordpress.com
www.identi.ca/dplanella / www.twitter.com/dplanella

--
ubuntu-translators mailing list
ubuntu-translators at lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-translators
-- 
A. Because it breaks the logical sequence of discussion
Q. Why is top posting bad?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 489 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20110413/d5b33fa1/attachment.pgp>


More information about the Ubuntu-gr mailing list