Πρόβλημα με MySQL ODBC και OpenOffice σε 64bit 10.4

Manolis Christodoulou mchris at mobi-doc.com
Thu Aug 5 11:08:34 BST 2010


Εγκατάσταση Ubuntu 10.4 64bit, MySQL, ODBC drivers όλα απ'τα αποθετήρια. 
OpenOffice 3.2.1 ανεξάρτητη εγκατάσταση.

Όταν συνδέομαι με OpenOffice.org Base σε κάποια βάση MySQL, όχι σαν root 
αλλά σαν άλλος χρήστης, το OpenOffice μου επιτρέπει να κάνω ενέργειες σε 
πίνακες που δεν έχω κάνει GRAND τις ενέργειες αυτές. Δηλαδή, άσχετα αν 
συνδεθώ ως root ή ώς απλός χρήστης, το OpenOffice μέσω του ODBC driver 
με αντιμετωπίζει ως root και μου επιτρέπει να σβήνω π.χ. records από 
πίνακες που κανονικά δεν επιτρέπεται με βάση τα priviledges της βάσης 
δεδομένων που συνδέομαι.

Είναι κανείς ειδικός στο να διερευνήσει αυτή τη συμπεριφορά και να 
βρούμε τι φταίει;

-- 
Manolis Christodoulou MD
mchris at mobi-doc.com

http://mobi-doc.com
http://palmpowereddoctor.blogspot.com

For document attachments...
PREFER: ODF, PDF, PDF/A.
  AVOID:	DOC, RTF, OOXML.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mchris.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 342 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20100805/fa4201c3/attachment.vcf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4110 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20100805/fa4201c3/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-gr mailing list