Υλικό τις παρουσίασης " Πρόσκληση THELUG 29-03-2009"

Nikos Alexandris nikos.alexandris at uranus.uni-freiburg.de
Tue Mar 31 16:12:24 BST 2009


On Tue, 2009-03-31 at 15:52 +0300, Tsabolov Sergey wrote:
> Ανέβασα το υλικό από την παρουσίαση που έχουμε κάνει , είναι ένα αρχείο
> τα υπόλοιπα ήτανε καθαρά online και στην διάρκεια τις συζήτησης και
> λύσεις που δώσαμε για απορίες που υπήρχαν .
> 
> File Server με χρήση NFS + Webmin +LAMP .
> <http://econlab.uom.gr/econlab/ubuntu/support/File_Server_NFS.29.03.09.tar.gz>


Ευχαριστώ για τη διάθεση του υλικού :-)
Νίκος
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20090331/529834da/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list