Re: Χλιδάτα συστήματα πληροφορικής... ειδικά για τη Βουλή

Konstantinos Togias ktogias at gmail.com
Fri Mar 27 19:33:38 GMT 2009


2009/3/27 dimitris <dimitris123 at gmail.com>:
> êáé áíáñùôéÝìáé, áí èá Þèåëáí íá êÜíïõí ÷ñÞóç ëïãéóìéêþí áíïé÷ôïý
> êþäéêá, ðïéï èá Þôáí ôï êüóôïò?
> Ýôóé ãéá íá ìðïñÝóïõìå íá áíôéðáñáâÜëïõìå ôï ¤1.177.500
>
> Dimitris
> www.dimitrisk.gr
>

Ç HP äßíåé Ýíá áðü ôïõò áêñéâüôåñïõò server ôçò óôá $11,739.00 [1]. Ôá
win server 2008 enterprise Ýñ÷ïíôáé óôá $3,999 [2] (ÐñïóðÜèçóá íá âñù
ôéìÞ óôï åëëçíéêü site, áëëÜ åßíáé åíôåëþò áóõíÜñôçôï) ìå 25 Client
Access Licenses. (~25% ôçò óõíïëéêÞò ôéìÞò äçë.) Ãéá support contract
Ýøáîá, áëëÜ äåí ìðüñåóá íá âñù ðñïúüíôá êáé ôéìÝò áíÜ Ýôïò. Ìüíï
÷ñåþóåéò per request åßäá. Ð.÷. ôçëåöùíéêÞ õðïóôÞñéîç $259.00 [3] áíá
æÞôçìá ôéò åñãÜóéìåò þñåò. Áí øþíéæáí ð.÷. áðü ôç redhat ëåéôïõñãéêü
èá ðëÞñùíáí 0 ãéá licences êáé $1,499 [4] ãéá 1 ÷ñüíï advanced
support.

To ðïéá ëýóç èá Þôáí ç öôçíßïôåñç êáé ðüóï, åßíáé äýóêïëï íá áðáíôçèåß
ìå áêñßâåéá. Áí èåùñÞóïõìå üôé ç MS äåí äßíåé óõìðåñéëáìâÜíåé êÜðïéï
óõìâüëáéï õðïóôÞñéîçò óôçí ôéìÞ ôùí Üäåéþí (äåí îÝñù áí ôï êÜíåé Þ
ï÷é, áëëÜ äåí âñÞêá ðëçñïöïñßåò), ôüôå ç ëýóç RHEL ìðïñåß åßíáé Ýùò
25% öèçíüôåñç áðü áõôÞ ìå win.  ¼ôáí üìùò ôïõò Ýñ÷ïíôáé êáé ôïõò
ðéðéëßæïõí êÜèå ìÞíá ôï ìõáëü ïé áíôéðñüóùðïé ôçò MS-Hellas, åíþ äåí
Ý÷ïõí äåé ðïôÝ êÜðïéïí áðü ôç redhat Þ ôçí canonical åßíáé ëïãéêü íá
Ý÷ïõí ìéá ôÜóç êáé íá äåß÷íïõí ðñïôßìçóç ðñïò áõôü ðïõ îÝñïõí, áõôü
ðïõ ôïõò ðñïùèïýí.


[1] http://h71016.www7.hp.com/dstore/ctoBases.asp?oi=E9CED&BEID=19701&SBLID=&ProductLineId=431&FamilyId=2063&LowBaseId=&LowPrice=&familyviewgroup=1454&viewtype=Matrix

[2] http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/pricing.aspx

[3] http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?gprid=12303

[4] https://www.redhat.com/wapps/store/catalog.html;jsessionid=Ic1unKkmTdwPTv-X4KlZkg**.87c55fb5
-- 
Konstantinos Togias
Dipl.-Math., M.Sc.
Research Academic Computer Technology Institute


More information about the Ubuntu-gr mailing list