τηλεόραση στο Ubuntu

gourgi gourgi at gmail.com
Sat Mar 14 15:22:21 GMT 2009


On Sat, 2009-03-14 at 17:09 +0200, Giannis Tsakiris wrote:
> έβγαλα το "signal detection" στο tvtime (αυτό που βγάζει μια μπλε
> οθόνη όταν δε βρίσκει σήμα), και μου δείχνει χιόνια όπως αυτά που
> φαίνονται στο screenshot που στέλνω. αν δεν είχε αναγνωρίσει καθόλου
> τον tuner δε θα έβγαζε απλώς μια μαύρη οθόνη και όχι τυχαία παράσιτα;
> 
> κατά λάθος ξανάστειλα το μαιλ αυτό με πολύ μεγαλύτερου μεγέθους
> attachment, παρακαλώ το διαχειριστή της λίστα να το διαγράψει αν είναι
> εύκολο και συγνώμη για την αναστάτωση...
μία διόρθωση για το προηγούμενο μου mail:
για να αφαιρέσεις το module γράψε 
sudo rmmod bttv

επίσης στο tvtime έχω κι εγώ απενεργοποιημένο το signal detection γιατί
δεν έχω καλό σήμα και με ενεργό το  signal detection μου βρίσκει
λιγότερα κανάλια.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20090314/7b48a85e/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list