τηλεόραση στο Ubuntu

gourgi gourgi at gmail.com
Sat Mar 14 15:14:28 GMT 2009


τώρα θα πρέπει να δοκιμάσεις ποιό από αυτό σου κάνει .
εκεί που γράφει type η αντίστοιχη παράμετρος είναι tuner=
για το δικό μου tuner οι παράμετροι παράμετροι είναι 
radio=1 card=70 tuner=5

η διαδικασία πάνω κάτω που πρέπει να ακολουθήσεις είναι
sudo modprobe bttv card=78 tuner=5
tvtime-scanner
στην πρώτη γραμμή είναι οι παράμετροι του module και στην δεύτερη κάνεις
scan με το tvtime για κανάλια. μετά θα ανοίξεις το tvtime για να δεις αν
δουλεύει η κάρτα σου.
αν δεν δουλεύει θα πρέπει να ξεφορτώσεις το module 
sudo modprobe -r bttv
και θα κάνεις την ίδια διαδικασία αλλάζοντας κάθε φορά την παράμετρο
tuner= βάζοντας αυτά που βρήκες.

καλή τύχη :)

On Sat, 2009-03-14 at 16:49 +0200, Giannis Tsakiris wrote:
> Λοιπόν, από τις λίστες που έχει στη σελίδα που μου έδωσες, ταιριάζουν
> τα παρακάτω:
> 
> card=78 - Jetway TV/Capture JW-TV878-FBK, Kworld KW-TV878RF
> Για τον τύπο του tuner δε ξέρω ακριβώς ποιο είναι.
> Πάνω στην κάρτα έχουν σημειώσει με μια κουκίδα την ένδειξη "BG-DK".
> Από τη λίστα αυτά που φαίνεται να ταιριάζουν είναι τα εξής:
> 
> type=3 - Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)
> type=5 - Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles)
> type=14 - Temic PAL_BG (4006FH5)
> 
> type=16 - Temic PAL_DK (4016 FY5)
> type=20 - Temic PAL_BG (4009 FR5) or PAL_I (4069 FR5)
> type=23 - Philips PAL_DK (FI1256 and compatibles)
> type=28 - LG PAL_BG+FM (TPI8PSB01D)
> type=29 - LG PAL_BG (TPI8PSB11D)
> 
> type=34 - Temic PAL_BG (4106 FH5)
> type=35 - Temic PAL_DK/SECAM_L (4012 FY5)
> 
> Θα μπορούσα να τα δοκιμάσω ένα-ένα. τι πρέπει να κάνω τώρα με αυτα;
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20090314/3f521b35/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list