Ένα πολύ ωραίο αρθρο που διάβασα σήμερα και ένας προβληματισμός

Dimis2410 dimis2410 at yahoo.gr
Tue Aug 26 18:27:53 BST 2008


Παιδιά καλήσπέρα

Σήμερα διάβασα ένα πολύ ωραίο αρθρο σχετικά με το κλειστό και ανοιχτό 
κώδικα που με εντυπωσίασε ο τρόπος προσέγγισης
http://breezer.pblogs.gr/2008/08/to-timhma-ths-eleftherias.html

Τώρα κάτι άλλο
Κλασικά μια ερώτηση περι νομικών θεμάτων και αδειών σε εσας που είστε 
πιο γνώστες
Τί γίνετε αν ενα Project είναι υπο την GPL και κάποια Χ "κλειστή" 
εταιρία πληρώσει για να αγοράσει όλο το Project ? Γίνετε να αλλάξει την 
άδεια σε κλειστου κωδικα?
Είναι εφικτό το σενάριο?
__________________________________________________
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam);   Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí  
http://mail.yahoo.gr 
More information about the Ubuntu-gr mailing list