Πρόγραμμα

Manolis Christodoulou mchris at mobi-doc.com
Wed Aug 13 10:10:39 BST 2008


Stathis wrote:
> Αναζητώ ένα πρόγραμμα (ίσως κάνει και Open office) στο οποίο θα εκτυπώσω 
> σε αυτοκόλλητο το όνομά μου και το τηλέφωνό μου. Να κάνω ένα σχέδιο και 
> να το εκτυπώσει σε όλη τη σελίδα σε πολλά αντίγραφα (σε μικρό μέγεθος 
> και θα κόψω το αυτοκόλητο). Μπορώ να το φτιάξω στο oo βέβαια αλλά θα 
> πάρει ώρα. Στα παράθυρα είχα ενα προγραμματάκι που το έκανε αυτόματα.

Το openoffice.org κάνει. Αγόρασε πρώτα τα αυτοκόλητα και μετά διαμόρφωσε 
τη σελίδα σύμφωνα με τον κωδικό των αυτοκόλητων που έκανες.

-- 
Manolis Christodoulou MD
mchris at mobi-doc.com

http://mobi-doc.com
http://palmpowereddoctor.blogspot.com

For document attachments...
PREFER: ODF, PDF, PDF/A.
  AVOID:	DOC, RTF, OOXML.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mchris.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 377 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20080813/5dfe5a93/attachment.vcf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3257 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20080813/5dfe5a93/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-gr mailing list