Ροζ ιστορίες (η λύση)

Manolis Christodoulou mchris at mobi-doc.com
Sun Apr 27 08:08:33 BST 2008


Για όσους έχουν εισέλθει στο ροζ κόσμο της NVidia και θέλουν να 
ξαναγίνουν άντρες :-) ...

Κατεβάζουμε τους drivers της nvidia απ'το σάιτ της.

Πατάμε Ctrl-Alt-F1 και κάνουμε login,
γράφουμε sudo -i και δίνουμε κωδικό,
γράφουμε apt-get install libc-dev,
γράφουμε apt-get remove nvidia-glx-new
γράφουμε reboot

μέχρι εδώ έχουμε απεγκαταστήσει τους drivers που δίνει το Ubuntu και 
έχουμε προετειμάσει το σύστημα για τα υπόλοιπα.

Μετά το reboot θα βγει ένα παράθυρο σχετικό με τη χαμηλή ανάλυση της 
οθόνης. Μην απαντήσετε αλλά πηγαίνετε πάλι σε κονσόλα με Ctrl-Alt-F1 και 
κάντε login...

Δώστε πάλι sudo -i,
γράψτε killall xinit,
κάντε το πρόγραμμα που κατεβάσατε εκτελέσιμο με chmod u+x NVIDIA...
τώρα τρέξτε το πρόγραμμα της ./NVIDIA...

και αφού όλα τελειώσουν αναίμακτα reboot.

Σε περίπτωση ατυχήματος, πριν πάθετε εγκεφαλικό δοκιμάστε να 
ξαναεγκαταστήσετε τον παλιό driver με apt-get install nvidia-glx-new.

Σε μένα πάντως δούλεψε το κόλπο και τώρα έχω πάλι πίσω τις μαύρες 
(αντρικές) μου σκιές!

-- 
Manolis Christodoulou MD
mchris at mobi-doc.com

http://mobi-doc.com
http://palmpowereddoctor.blogspot.com

For document attachments...
PREFER: ODF, PDF, PDF/A.
  AVOID:	DOC, RTF, OOXML.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mchris.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 377 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20080427/66c32f33/attachment-0002.vcf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3257 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20080427/66c32f33/attachment-0002.bin 


More information about the Ubuntu-gr mailing list