Μετάφραση του GNOME 2.18 - Χρειαζόμαστε την βοήθεια σας

Simos Xenitellis simos.lists at googlemail.com
Wed Mar 7 10:06:42 GMT 2007


On Wed, 2007-03-07 at 11:58 +0200, Nikos Charonitakis wrote:
> >
> > Βλέποντας τη σελίδα http://l10n.gnome.org/languages/el/gnome-2-18
> > υπάρχει σημαντική ανάγκη για τα πακέτα κάτω από το τίτλο "GNOME
> > Desktop", και ιδιαίτερα
> > gnome-games,
> > gnome-power-manager,
> > gnome-system-tools,
> > network-manager-applet,
> 
> 
> το network-manager-applet
> το έχω κάνει εγώ αλλά δεν το έχω ανεβάσει λόγω κάποιου προβλήματος με το svn.
> Όποιος ενδιαφέρεται ας κοιτάξει κάποιο από τα άλλα.

Ok. Αν θέλεις πάντως, μπορείς να το στείλεις σε μένα να το περάσω.
Το network-manager-applet είναι σε branch τώρα,
"network-manager-applet-0-6"

Σίμος

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20070307/ba9ee470/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-gr mailing list