ÉÓ×ÕÏÕÍ ÔÁ SCRIPTS ÔÇÓ 5.10 ÓÔÇÍ 6.0.6

Kinesis kinesis at ath.forthnet.gr
Tue Jun 6 16:53:50 BST 2006


Êáô' áñ÷Üò óõã÷áñçôÞñéá óå üóïõò äïýëåøáí óôçí 6.06 åßíáé ðáíÝìïñöÞ.
Äéáðßóôùóá üôé ôá script üðùò ôï right click ---> open as root Þ open console
here äåí ëåéôïõñãïýí. Åßíáé ðñÜãìáôé Ýôóé Þ êÜíù êÜôé ëÜèïò; üôé éó÷ýåé äçëáäÞ
óôï starter guide ôçò 5.10 ìðïñåß íá åöáñìïóèåß êáé åäþ; 

Åõ÷áñéóôþ Ç. ÆåÝñçò


More information about the Ubuntu-gr mailing list