Διαγωνισμός ΕΛΟΤ για μετάφραση

Panagiotis Kranidiotis kranidiotis at vatica.org
Wed Jul 12 09:29:01 BST 2006


Έχει κανείς γνώση για το παρακάτω;


Προκήρυξη    Θέμα: Δράση 1.2.1: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Διακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το Έργο : 
«Δηµιουργία υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών – Μετάφραση και επιµέλεια
Ευρωπαϊκών & ∆ιεθνών Προτύπων»     Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/6/2004 /
Εκδούσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε, ΕΛΟΤ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5248/06    
Περίληψη: Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας, µέτρο 1.2)
που έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (στο εξής «Γ’ ΚΠΣ»)
µε την Απόφαση C(2001)551/14-3-2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
υλοποιείται από τον ΕΛΟΤ Α.Ε 
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την δηµιουργία
υποδοµής µεταφραστικών υπηρεσιών µε τη χρήση µεταφραστικής µνήµης ή
ισοδύναµης τεχνολογίας στον ΕΛΟΤ και την ενσωµάτωση στο Ελληνικό Σύστηµα
Τυποποίησης 1.400 Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Προτύπων. 

Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/6/2004 / Τελευταία ημέρα υποβολής: 9/8/2006

Συνολική δαπάνη: €1.938.412 / Δημόσια δαπάνη: 100%

More information about the Ubuntu-gr mailing list