Is this so hard to fix?

Ma Xiaojun damage3025 at gmail.com
Wed Jun 5 08:44:05 UTC 2013


warty-final-ubuntu.png is actually a JPEG file
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ubuntu-wallpapers/+bug/296538
More information about the Ubuntu-devel-discuss mailing list