[Merge] ~binli/ubuntu/+source/gdm3:ubuntu/bionic into ~ubuntu-desktop/ubuntu/+source/gdm3:ubuntu/bionic

Bin Li bin.li at canonical.com
Fri Sep 14 11:46:06 UTC 2018


> by the way, if you force push this branch when fixing it, there should be no
> need to make a new merge proposal
Got it.:)
-- 
https://code.launchpad.net/~binli/ubuntu/+source/gdm3/+git/gdm3/+merge/354933
Your team Ubuntu Desktop is subscribed to branch ~ubuntu-desktop/ubuntu/+source/gdm3:ubuntu/bionic.More information about the ubuntu-desktop mailing list